กำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดกำหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่087
Sort Order0
คำนิยาม

การจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบหลักให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator=
เกณฑ์เป้าหมายปรึกษาหารือ และตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการจ่ายเงิน และอัตราการจ่าย ให้สำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกลไกการจ่าย (Payment mechanism)
ประชากรกลุ่มเป้าหมายระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ
ค่าเป้าหมาย0.00
Max Value0.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก

- รวบรวมข้อมูลการจ่ายเงินตามกลไกที่เลือก ในปี พ.ศ. 2560

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

ขณะนี้ยังไม่มี baseline data ต้องทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปี 2557, 2558 และ 2559

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ปรึกษาหารือ และ ตกลงร่วมกันเพื่อกำหนดวิธีการจ่ายเงิน และอัตราการจ่าย ให้สำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งกลไกการจ่าย  (Payment mechanism) เก็บข้อมูล Baseline Data

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ติดตามและประเมินผล จากปี  พ.ศ. 2560

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ติดตามและประเมินผล จากปี  พ.ศ. 2561

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ติดตามและประเมินผล จากปี  พ.ศ. 2562

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ติดตามและประเมินผล จากปี  พ.ศ. 2563

 
 
วิธีการประเมินผล

1. จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก

2. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแต่ละปี

เอกสารสนับสนุน

หนังสือ SAFE

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ดร.วลัยพร พัชรนิรมล                       นักวิจัยอาวุโส

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902366        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5902385                     E-mail : walaiporn@ihpp.thaigov.net

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวชาฮีดา  วิริยาทร                  ผู้ช่วยนักวิจัย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902366       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5902385                  E-mail : shaheda@ihpp.thaigov.netสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ/กลุ่มประกันสุขภาพ

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>