ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่082
Sort Order0
คำนิยาม

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 หมวด 19 มาตรา 43 กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังนี้

  1. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  2. กรมสุขภาพจิต
  3. กรมควบคุมโรค
  4. กรมอนามัย
  5. กรมการแพทย์
  6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  8. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมายถึง เกณฑ์ที่ส่วนราชการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เกณฑ์ PMQA เป็นชุดของคำถามเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 7 ด้านในการบริหารและดำเนินงานของส่วนราชการ ได้แก่

1. การนำองค์การ

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

3. การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

5. การมุ่งเน้นบุคลากร

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์การดำเนินการ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aส่วนราชการ
นิยามของค่า Aจำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด
หน่วยของค่า Bส่วนราชการ
นิยามของค่า Bจำนวนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 20
ประชากรกลุ่มเป้าหมายกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 กรม
ค่าเป้าหมาย20.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

จากรายงานผลของกลุ่มพัฒนาระบบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ/ กลุ่มพัฒนาระบบริหารทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

ร้อยละของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด

ร้อยละ

22.20

(2 กรม)

22.20

(2 กรม)

55.50

(5 กรม)

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

- จำนวนกรมทบทวนและจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวด P) ได้แล้วเสร็จ

- จำนวนกรมดำเนินการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.2558 และคัดเลือกหมวดที่มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นส่งสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด รอบที่ 1 ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- กรมที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 จำนวน 5 กรม จาก 9 กรม และส่งเอกสาร Application Report ฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด

- กรมที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 2 จำนวน 5 กรม จาก 9 กรม และสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ (Site visit)

- ร้อยละของกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด (ร้อยละ 20)

         
 

เงื่อนไข: ใช้ผลการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนกันยายน

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมินเหมือนปี 2560

ร้อยละ 40

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมินเหมือนปี 2560

ร้อยละ 60

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมินเหมือนปี 2560

ร้อยละ 80

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การประเมินเหมือนปี 2560

ร้อยละ 100

 
วิธีการประเมินผล

ระดับคะแนน                                                ขั้นตอนการดำเนินงาน

        1                                 กรมทบทวนและจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร         

                                                                  13 คำถาม (1 คะแนน)

                                  0.20 คะแนน     0.40 คะแนน     0.60 คะแนน     0.80 คะแนน     1 คะแนน

                                      5 คำถาม           7 คำถาม           9 คำถาม           11 คำถาม       13 คำถาม

        2                        - กรมประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                              

                                    ปี 2558 และคัดเลือกหมวดที่มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นส่งสมัครขอรับรางวัล                                          

                                    คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวดอย่างน้อย 1 หมวด (0.50                                          

                                    คะแนน)

                                 - กรมจัดทำเอกสารส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รอบที่                                    

                                   1 ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด                                            

                                   (0.50 คะแนน)

        3                       - ผลการพิจารณาเอกสารสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                        

                                   รอบที่ 1 (0.50 คะแนน)

                                0.10 คะแนน   0.20 คะแนน   0.30 คะแนน   0.40 คะแนน   0.50 คะแนน

                                ผ่าน 3 กรม        ผ่าน 4 กรม    ผ่าน 5 กรม     ผ่าน 6 กรม    ผ่านตั้งแต่  7 กรมขึ้นไป

                                - กรมที่ผ่านการพิจารณารอบที่ 1 จัดทำเอกสารเพิ่มเติมรอบที่ 2 ตามแบบฟอร์มที่

                                  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

                                  (0.50 คะแนน)

        4                      - ผลการพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม รอบที่ 2(1 คะแนน)

                                0.20 คะแนน    0.40 คะแนน    0.60 คะแนน    0.80 คะแนน    1 คะแนน

                                ผ่าน 1 กรม       ผ่าน 2 กรม         ผ่าน 3 กรม       ผ่าน 4 กรม    ผ่าน 5 กรมขึ้นไป

                                หมายเหตุ: ให้นับรวมกรมที่รับการตรวจ Certified FLมีผลคะแนน 275คะแนน ขึ้นไป

        5                      - ร้อยละ 20 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลคุณภาพการ

                                 บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด (1 คะแนน)

 

 

 

เอกสารสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.opdc.go.th/

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038        โทรศัพท์มือถือ: 081-9316052

    โทรสาร :                                        E-mail : suwanna_oey@yahoo.com

2. น.ส.อังคณางค์  หัวเมืองวิเชียร             นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038         โทรศัพท์มือถือ:  081-2558277

    โทรสาร :                                        E-mail : lkung1038@gmail.com

3. นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน                        นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038         โทรศัพท์มือถือ: 085-3652444

    โทรสาร :                                        E-mail : A.deethongon@gmail.com

4. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์                   นักวิเคราห์นโยบายและแผน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901038         โทรศัพท์มือถือ : 095-7120954

    โทรสาร : 02-5901406                      E-mail : trekrittikas@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางภารวี แก้วพันนา                         ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901018        โทรศัพท์มือถือ : 081-9316079

   โทรสาร : 02-5901406                     E-mail : Paravee.kpr@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>