ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่074
Sort Order0
คำนิยาม

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่มีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำดัชนีความสุข   

              ของคนทำงานไปใช้

ระดับที่ 2  มีการสำรวจข้อมูล

ระดับที่ 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ระดับที่ 4  มีการทำแผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน

     ระดับที่ 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนทำงาน

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aหน่วยงาน
นิยามของค่า Aจำนวนหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
หน่วยของค่า Bหน่วยงาน
นิยามของค่า Bจำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ค่าเป้าหมาย50.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.สำรวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based

2.รายงานของหน่วยบริการ

แหล่งข้อมูล

Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

-

ร้อยละ

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

มีการชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทำงานและการนำดัชนีความสุขของคนทำงานไปใช้

หน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบุคลากรของหน่วยงานนั้น

ร้อยละ 50 ของหน่วยงานมีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 60

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 70

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 80

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ ร้อยละ 90

 
วิธีการประเมินผล

สำรวจ

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. นายสรรเสริญ นามพรหม                  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                                      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901410       โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454

    โทรสาร : 02-5901421                    E-mail : sansernx@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาวจีรพร  ทองหอม                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901348        โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908

                                                                              081-4594871

    โทรสาร : 02-5901421                      E-mail : jeerap_15@hotmail.com

2. นางสาวสุดใจ  จันทร์เลื่อน                   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901344         โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796

    โทรสาร : 02-5901421                      E-mail : sudjaich1@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางธิติภัทร คูหา                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459          โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211

    โทรสาร : 02-5901384                       E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25902459           โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346

    โทรสาร : 02-5901384                        E-mail : bops.hr@gmail.com

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวจีรพร  ทองหอม                   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901348       โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,

                                                                             081-4594871

    โทรสาร : 02-5901421                    E-mail : jeerap_15@hotmail.com

2. นางสาวสุดใจ  จันทร์เลื่อน                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901344       โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796

    โทรสาร : 02-5901421                    E-mail : sudjaich1@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นางธิติภัทร คูหา                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211

    โทรสาร : 02-5901384                     E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459          โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346

   โทรสาร : 02-5901384                       E-mail : bops.hr@gmail.com

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>