จำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่069
Sort Order0
คำนิยาม

1. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านชันสูตรโรคและด้านคุ้มครองผู้บริโภค

2. การพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ครอบคลุมทั้งด้านชันสูตรโรคและด้านคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

3. คำจำจัดความของคำว่า "นวัตกรรม" คือ เป็นผลงานที่มีความใหม่ ที่ผ่านการทดสอบว่าสามารถใช้ได้จริง และมีการนำไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว เช่น การทดสอบใหม่ที่ผ่านการ validate แล้ว นำไปเปิดให้บริการ และมีผู้ส่งตัวอย่างมาขอรับบริการแล้ว โดยระดับความเป็นนวัตกรรมสามารถแบ่งเป็นนวัตกรรมระดับกรม ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aนวัตกรรมกรม
นิยามของค่า Aจำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกนำไปใช้
หน่วยของค่า Bนวัตกรรมกรม
นิยามของค่า Bจำนวนนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานข้อมูลทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชาชนชาวไทย
ค่าเป้าหมาย1.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. จัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรม

2. ประเมินผลนวัตกรรมที่มีการนำไปใช้

แหล่งข้อมูล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

ผลงานเชิงนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

-

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ฐานข้อมูลนวัตกรรม 1 ฐานข้อมูล

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

25

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

50

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

75

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

100

 
วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน

เอกสารผลงานเชิงวิชาการนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2559 จัดทำโดยคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง               ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5899868                    E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว            นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ

                                                      สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5910000       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-9511297                    E-mail :

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง               ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5899868                    E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง               ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร :  02-5899868                    E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.h

กองแผนงานและวิชาการ

2. นางสาวสมฤดี พินิจอักษร                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5899868       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :     02-5899868                E-mail : budget_plan@dmsc.mail.go.th

 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>