จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่068
Sort Order0
คำนิยาม

ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ตำรับยาที่ได้รับการคัดเลือกจาก ตำรับยาแผนไทยของชาติ ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ ตำรายาเกร็ด/ ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านที่มีประสบการณ์การใช้อย่างกว้างขวาง เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยได้รับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยกำหนด และผ่านความเห็นจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aตำรับ
นิยามของค่า Aจำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ได้รับการกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 100 ตำรับ/ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562)
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย100 ตำรับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. ตำรับยาแผนไทยของชาติที่รัฐมนตรีประกาศ 2. ตำรายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ 3. ตำรายาเกร็ด ตำรับยาของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้าน 4. บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 5. ประกาศกระทรวง เรื่อง ยาสามัยประจำบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556 6. เภสัชตำรับโรงพยาบาลจากสมุนไพร
ค่าเป้าหมาย100.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

กลั่นกรอง คัดเลือกตำรับยาจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลตำรับยาจากประชากลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

 

ตำรับ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

 

 

 

 

(เริ่มปี 2560)

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ

จัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ                

2. จัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ      

3. จัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

 

1. มีการกลั่นกรอง คัดเลือกตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ตามกลุ่มโรคและกลุ่มอาการทางการแพทย์แผนไทย

2. ได้ผลการกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  จำนวน 10 ตำรับ

1. มีการกลั่นกรอง คัดเลือกตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ตามกลุ่มโรคและกลุ่มอาการทางการแพทย์แผนไทย

2. ได้ผลการกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจำนวน 50 ตำรับ

- ได้ผลกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจำนวน 100 ตำรับ

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

100 ตำรับ

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

100 ตำรับ

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

300 ตำรับ

(ผลงานปีงบประมาณ  2560-2562) รวบรวมจัดทำเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจัดพิมพ์เป็นตำรายาแผนไทยแห่งชาติ

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

-

 
วิธีการประเมินผล

จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละปี

เอกสารสนับสนุน

1. ต้นฉบับตำรับยาแผนไทยของชาติที่ผ่านการกลั่นกรองและคัดเลือก

2. รายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 3 คณะ

3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

6. ตำราการแพทย์แผนไทยที่ใช้อ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ                                ผู้ช่วยอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย                                                                                         และการแพทย์ทางเลือก และ                                                                                                           ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการแพทย์                                                                                                 ดั้งเดิมระหว่างประเทศ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5914409                     โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900

    โทรสาร : 02-5914409                                  E-mail : anchaleeuan@gmail.com

2. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์                        ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495647                      โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505         

    โทรสาร : 02-1495647                                   E-mail : khwancha@health.moph.go.th

สถาบันการแพทย์แผนไทย

3. นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์                         ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์                                                                                    แผนไทยและพื้นบ้านไทย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1495608                       โทรศัพท์มือถือ : 085-4829029

    โทรสาร : 0-25911095                                    E-mail : krittatach.dtam@gmail.com

กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวศศิธร  ใหญ่สถิตย์                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-29659490                โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521

    โทรสาร : 02-9659490                             E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com

2. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5917809                 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989

    โทรสาร : 02-9510218                              E-mail : sukunya0210@gmail.com

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>