ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่067
Sort Order0
คำนิยาม

ผลิตภัณฑ์ยา

  • ระบบการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบการให้คำปรึกษา แนะนำให้กับผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มียานวัตกรรมที่อยู่ระหว่างวิจัยพัฒนา (โดยเฉพาะยาที่มีความจำเป็นในระบบสาธารณสุข เป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงในระบบสาธารณสุข มีศักยภาพทางการตลาด) เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนและมีคุณภาพเพียงพอในการขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยกระบวนการให้คำปรึกษา

3 รูปแบบ คือ

1) Pre-application consultation

2) Prior assessment consultation

3) Scientific advice

  • ยานวัตกรรม หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน(ยาเคมี และ ยาชีววัตถุ) ยาจากสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาและผลิตในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

  • ระบบการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ระหว่างวิจัย หมายถึง ระบบการให้คำปรึกษา แนะนำให้กับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์  นักวิจัยที่มีเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้มีข้อมูลวิชาการด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์  ทั้งนี้ รูปแบบการให้คำปรึกษามี 3 รูปแบบ คือ

1) Pre-application consultation

2) Prior assessment consultation

3) Scientific advice

เครื่องมือแพทย์นวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์สำหรับ          การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย  (non-IVD)  และเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (in vitro diagnostic: IVD)  ที่อยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาและผลิตในประเทศไทย

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aจำนวน
นิยามของค่า Aจำนวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาและได้รับการขึ้นทะเบียน
หน่วยของค่า Bจำนวน
นิยามของค่า Bจำนวนรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา และผ่านการรับคำขอขึ้นทะเบียน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ทั้งประเทศ
ค่าเป้าหมาย25.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แหล่งข้อมูล

1. รายงานจากสำนักยา
2. รายงานจากสำนักงานนำร่องประเมินผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3. รายงานจากหน่วยให้คำปรึกษาและส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

  1. จำนวนรายการยาและเวชภัณฑ์ที่ผ่านระบบการให้คำปรึกษา
  2. จำนวนรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านระบบการให้คำปรึกษา

รายการ

 

รายการ

-

 

-

-

 

-

12

 

10

เกณฑ์การประเมินผล

ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ปี 2560 - 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

มีจำนวนยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมจัดเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนได้ถูกต้อง และ อย.รับคำขอฯ

ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักยาและกองควบคุม  เครื่องมือแพทย์

มียาและเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมได้รับการขึ้นทะเบียนร้อยละ 25

 
วิธีการประเมินผล

พิจารณาจากรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย์ระหว่างวิจัย

เอกสารสนับสนุน

รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนยาระหว่างวิจัย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑ์ยา

ปี 2560 - 2561 (ด้านการให้คำปรึกษาด้านยา)

1. ภญ วรสุดา ยูงทอง                         ผู้อำนวยการสำนักงานนำร่องประเมิน                                                                                                        ผลิตภัณฑ์และขึ้นทะเบียนตำรับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร                                                                       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7155     โทรศัพท์มือถือ : 086-310-9302

    โทรสาร : 02-590-7341                  E-mail : worasuda@fda.moph.go.th

ปี 2562 - 2564 (ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา)

2. ภญ. ดร. ธารกมล จันทรประภาพ           หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแลยาก่อนออกตลาด

                                                         สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                                                                          (ด้านการขึ้นทะเบียนตำรับ)

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7028         โทรศัพท์มือถือ : 089-142-0456

    โทรสาร : 02-591-8463                      E-mail : tankamol@fda.moph.go.th

3. ภญ ดวงกมล  ภักดีสัตยพงศ์                  หัวหน้ากลุ่มยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร

                                                           สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7163           โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-590-7164                        E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th

 ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

1. ด้านการให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือแพทย์

    ดร. ภญ.สิรินมาส  คัชมาตย์                   หัวหน้างานพัฒนาระบบ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7149          โทรศัพท์มือถือ : 094-068-0068

    โทรสาร : 02-591-8445                       E-mail : katchams@fda.moph.go.th

2. ด้านการให้คำปรึกษาด้านขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

    ภญ. กรภัทร  ตรีสารศรี                      หัวหน้างานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907148         โทรศัพท์มือถือ : 081-751-2057

    โทรสาร : 02-591-8445                     E-mail : korrapat@fda.moph.go.th

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวจิตธาดา  เซ่งเจริญ                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5907292       โทรศัพท์มือถือ : 081-8415786

    โทรสาร : 02-5918457                    E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>