ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดเขต
ตัวชี้วัดที่053
Sort Order0
คำนิยาม

ECS : Emergency Care System ( ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน )
หมายถึง
ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆประกอบด้วย การป้องกันก่อนเกิด (prevention) การดูแล ณ  จุดเกิดเหตุ (pre hospital care)ต่อเนื่องถึง การดูแล ณ ห้องฉุกเฉิน (ER )  การดูแลรักษาใน โรงพยาบาล (In hospital care)  การดูแลเฉพาะทาง (Definitive care)  การส่งต่อ (Inter hospital care/ Referral System) รวมถึง การจัดระบบบริบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุหมู่ (Mass Casualties Incident) และ การเตรียมแผนรองรับภัยพิบัติ ของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (Disaster preparedness & Hospital preparedness for Emergency) การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินหมู่

การพัฒนาตัวชี้วัด ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาล โดยทั่วไปจะเน้นวัด ใน 3 ส่วน คือ

มิติที่ 1 มิติการบริการ และนโยบาย หมายถึง การประเมินผู้อำนวยการและทีมบริหาร  

         เกี่ยวกับนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

มิติที่ 2 มิติผู้ให้บริการ จะเน้นในประเด็น ความพร้อมของทรัพยากร ได้แก่ อาคาร

         สถานที่ บุคลากร ระบบการให้คำปรึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูล

มิติที่ 3 มิติด้านผู้รับบริการคือ เน้นในด้านผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลระดับต่างๆ จัดทำโดย กรมการแพทย์ โดยความร่วมมือจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล

     ในปี พ.ศ. 2560 นี้  กระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินในส่วนของภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ  จึงได้กำหนดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ECS คุณภาพ จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยใช้แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based  Emergency Care System) ทั้ง 12 องค์ประกอบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนา ECS คุณภาพ (out put) และหลังจากนั้นจึงเลือกดึงข้อมูลในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของตัวชี้วัดในแต่ละปีไปใช้เป็นลำดับต่อไป โดยการประเมินสามารถทำได้ทั้งจากโรงพยาบาลเป็นผู้ประเมินตนเอง (Internal survey) และจากองค์กร หรือผู้นิเทศจากภายนอก (External survey)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 )
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bจำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ทั้งหมด ใน จังหวัด/ เขตสุขภาพ ที่มีการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 70
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขนาด F2 ขึ้นไป
ค่าเป้าหมาย70.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในภาพรวม ทั้ง 12 องค์ประกอบ และเลือกองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management)เป็นหัวข้อหลักเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล และสรุปเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (out put) นำไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ รวบรวมโดยกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แหล่งข้อมูล

1. จากข้อมูลจากการประเมินตนเองด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (Internal survey)  

2. จากข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดงานด้านสาธารณภัย และการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
TagsPA, สตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

 

ร้อยละ

N/A

N/A

N/A

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพในการรองรับการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์(มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 )

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

1. กลไก  ECS ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ รพ.ที่ได้รับการจัดตั้ง พร้อมกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจน

2. คู่มือหลักเกณฑ์ ได้รับการจัดทำเรียบร้อย พร้อมกับการชี้แจงแนวทางการพัฒนา ECS คุณภาพในทุกระดับ

3. บุคลากรทุกระดับ ทีมสนับสนุน ECS คุณภาพ ได้รับการอบรมตามหลักสูตร ICS/ HOPE / MERT/Mini MERT/CLS

4. เครือข่าย ECS ทุกภาค ส่วนมีการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และดำเนินการตามแนวทางพัฒนา ECS คุณภาพที่มุ่งเน้น ปี 60

5. รพ.หน่วยงาน จังหวัด เขต และกระทรวง แต่ละแห่งมีแผนรองรับ             “ภัยสุขภาพด้านต่างๆ” และมีการฝึกซ้อมตามแผนฯ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน ณ จุดเกิดเหตุที่เชื่อมกับ ER คุณภาพ อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ

6. ให้มีการจัดตั้งและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตามกำกับ วางแผน และบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบ ICS /PHER / PHEOC ภายในจังหวัด/เขต/กระทรวง/ ตลอดจนกับระบบของประเทศ

7. ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่มีระบบ ECS คุณภาพ 

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 75

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 80

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 85

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 90

 
วิธีการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อทำหน้าที่

ประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั้ง 12 องค์ประกอบ ตามแบบฟอร์มการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based  Emergency Care System) ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง มาวิเคราะห์ผลตอบค่าตัวชี้วัด

นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป เฉพาะในองค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ความสามารถในการรองรับภาวะฉุกเฉินหมู่และภาวะภัยพิบัติ (MCI และ Disaster management)  มาสรุปเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (out put) นำไปสู่การพัฒนา ECS คุณภาพ

นำข้อมูลจากข้อ 1.1 - 1.2 มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารของโรงพยาบาล และ สสจ. เพื่อนำไปประมวลผลในภาพรวมของจังหวัด นำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

2.1 สนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับ A (รพศ./ รพท.)  ส่งบุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ(Hospital preparedness for Emergency : HOPE)  ของกระทรวงสาธารณสุข

2.2  สนับสนุนให้โรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไปจัดทำแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ สำหรับโรงพยาบาล 

2.3  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทีม MERT,  Mini MERT, MCATT และ SRRT  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรองรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3. เขตสุขภาพ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการซ้อมแผนรองรับภาวะภัยสุขภาพด้านต่างๆ และสรุปผลการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

เอกสารสนับสนุน

แบบประเมินด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาล (Hospital Based Emergency Care System) ของกรมการแพทย์ ( มีการพัฒนาและทดสอบร่วมกับทีม ECS ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. พ.ญ.นฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ           หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์              

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906286        โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148

    โทรสาร : 02-591-8276                    E-mail : mertthailand@gmail.com,

                                                                    Ieip.dms@gmail.com

กรมการแพทย์

2. น.พ.รัฐพงษ์  บุรีวงศ์                                  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 035-211888 ต่อ 2103    โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886

    โทรสาร : 035-242182                              E-mail : rattapong.b@gmail.com

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

3. นพ.ชาติชาย   คล้ายสุบรรณ             

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 086-1414769

    โทรสาร :                                     E-mail :

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จ.ปราจีนบุรี

4. นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา                หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                          โทรศัพท์มือถือ : 081-6400614

    โทรสาร :                                       E-mail :

โรงพยาบาลราชวิถี

5. นพ.สัจจะ ชลิตาภรณ์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 095-9254656

    โทรสาร :                                     E-mail : tsenjoyme@gmail.com

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6. นพ.เกษมสุข  โยธาสมุทร       

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                       โทรศัพท์มือถือ : 083-8033310

    โทรสาร :                                    E-mail : k.yothasamutr@gmail.com

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน

7. นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์             รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 085-4881669

    โทรสาร :                                     E-mail : thunjira.t@niems.go.th

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์               ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 081-2554711

    โทรสาร :                                      Email : dr_nok@yahoo.com

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์               รองผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-6606069

    โทรสาร :                                     Email: soontornchin@gmail.com

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

3. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ            หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์           

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906286       โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148

    โทรสาร : 02-591-8276                   E-mail : mertthailand@gmail.com,

                                                                    Ieip.dms@gmail.com

กรมการแพทย์

4. นางนริศรา  แย้มทรัพย์                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906285       โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925

    โทรสาร : 02-5918276                    E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์

5. นางพรทิพย์ บุนนาค                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                       โทรศัพท์มือถือ : 081-9241771

    โทรสาร :                                    Email: pherex099@gmail.com

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ            หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์           

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906286        โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148

    โทรสาร : 02-591-8276                    E-mail : mertthailand@gmail.com,

                                                                    Ieip.dms@gmail.com

กรมการแพทย์

2. นางนริศรา  แย้มทรัพย์                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906285       โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925

    โทรสาร : 02-5918276                    E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์

3. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์               รองผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-6606069

    โทรสาร :                                     Email: soontornchin@gmail.com

สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

4. นายโสรัจจะ  ชูแสง                       หัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                       โทรศัพท์มือถือ : 081-8271669 

    โทรสาร :                                    Email : sorajja.c@niems.go.th

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ญ.นฤมล   สวรรค์ปัญญาเลิศ           หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์             

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906286        โทรศัพท์มือถือ : 081-8424148

    โทรสาร : 02-591-8276                    E-mail : mertthailand@gmail.com,

                                                                    Ieip.dms@gmail.com

กรมการแพทย์

2. นางนริศรา   แย้มทรัพย์                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906285     โทรศัพท์มือถือ : 081-9883925

    โทรสาร : 02-5918276                  E-mail : narissara.yamsub@gmail.com

กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3. น.พ.รัฐพงษ์  บุรีวงศ์                                   แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 035-211888 ต่อ 2103     โทรศัพท์มือถือ : 086-5694886

    โทรสาร : 035-242182                               E-mail : rattapong.b@gmail.com

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>