อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่045
Sort Order0
คำนิยาม

อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด หมายถึง จำนวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับbaseline     

ในปี 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ(รหัส ICD-10 =I20-I25)
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย28
ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์
ค่าเป้าหมาย28.00
Max Value28.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ต่อประชากร

แสนคน

27.8

28.6

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

28

28

ไม่เกิน 28

 

 

 

ปี 2561:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

27

 

 

 

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

26

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

25

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

24

วิธีการประเมินผล

วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์จากข้อมูลเบื้องต้นของทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารสนับสนุน

สถิติสาธารณสุข 2557

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี                            หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236

    โทรสาร : 02-5919972                             E-mail : k_hm2000@yahoo.com

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                            รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357                 โทรศัพท์มือถือ :  081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                              E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                    E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                  รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                    E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล                         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352        โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                     E-mail : moeva_dms@yahoo.com

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>