ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดเขต
ตัวชี้วัดที่037
Sort Order0
คำนิยาม

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ,สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ได้แก่ กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และทำให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2559
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาสปี 2560
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด((A-B)/A)*100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายลดลงร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรพ.ระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่ง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย10.00
Max Value10.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

จังหวัดและเขตสุขภาพจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

 

 

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

 
วิธีการประเมินผล

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทำบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ

ขั้นตอน 2) มีการจัดทำระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอน 3) มีการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดทำระบบการส่งต่อ สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ

ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย

ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.ธานินทร์  โตจีน                        รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-8523423

    โทรสาร : 02-5901631                   E-mail :

2. นางกนกวรรณ  พึ่งรัศมี                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637      โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987

    โทรสาร : 02-5901631                   E-mail :

3. นายพิทยา  สร้อยสำโร                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637       โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693

    โทรสาร : 02-5901631                    E-mail : refermoph@hotmail.com

สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายพิทยา  สร้อยสำโรง                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637                โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693

    โทรสาร : 02-5901631                             E-mail : refermoph@hotmail.com

2. นางกนกวรรณ  พึ่งรัศมี                              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901637                โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987

    โทรสาร : 02-5901631                             E-mail :

สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>