ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่036
Sort Order0
คำนิยาม

1. การประเมินโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาล 18 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ 2 ตัวชี้วัด รวมเป็นจำนวน 20 ตัวชี้วัด (กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 จะเพิ่มการประเมินเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance ; AMR) 1 ตัวชี้วัด)

2. ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ดังนี้

ขั้นที่ 1  การดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU ดังนี้

 • RDU 1  หมายถึง   โรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย
 • RDU 2 หมายถึง    หน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย

RDU 1  :  ประเมิน (Process)

RDU 2

 1. มีการกำหนดนโยบายเป็น RDU Hospital
 2. มีมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
 3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด RDU 20 ตัวชี้วัด
 4. มีการติดตามประเมินผล
 5. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M1 ต้องมีแผนปฏิบัติการการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อและการดูแลกำกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

-

RDU 1  :  ประเมินผลดำเนินงาน (Output)

RDU 2 : ประเมินผลดำเนินงาน (Output)

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
 2. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3
 3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ

ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ

 1. จัดทำฉลากยามาตรฐาน 13 กลุ่มยา
 2. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

จำนวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

ขั้นที่ 2  หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU 

RDU 1: ประเมินผลดำเนินงาน (Output)

RDU 2: ประเมินผลดำเนินงาน(Output)

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด จำนวน 5 ตัวชี้วัดตาม RDU ขั้นที่ 1
 2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
  โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกำหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวชี้วัด
 3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ10
 4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตทำงานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5
 5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots 
  (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve)
 6. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A,S,M 1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือด

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

จำนวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดในเครือข่ายระดับอำเภอ ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการดำเนินการตามตัวชี้วัด RDU

RDU 1: ประเมินผลดำเนินงาน (Output)

RDU 2: ประเมินผลดำเนินงาน(Output)

โรงพยาบาล ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้

 1. ตัวชี้วัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด
 2. การจัดการการดื้อยา (AMR) : กรณีเป็น รพ.ระดับ A, S, M1 ต้องมีรายงานอัตราการติดเชื้อดื้อยา (AMR) ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 50 จาก Baseline data

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

จำนวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐมภูมิ
ทุกแห่งในเครือข่ายระดับอำเภอ
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค

3. ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance ; AMR) ในกระแสเลือด

หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย 8 ชนิด ได้แก่  Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumonia.

 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายรพ.RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายระดับอำเภอ
ค่าเป้าหมาย80.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงาน 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)

Baseline data

หน่ยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

RDU ขั้นที่ 1

ร้อยละ

-

-

15 %
(รพ. 133 แห่งดำเนินโครงการ RDU Hospital จากรพ.ทั้งหมด 896 แห่ง)

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

มีนโยบายและแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทาง

มีกิจกรรมส่งเสริม RDU-AMR

 

มีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 1 (เป้าหมาย ร้อยละ 80)

 

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 50)

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 2 (เป้าหมายร้อยละ 80)

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 3 (เป้าหมายร้อยละ 50)

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล และสรุปร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ขั้นที่ 3 (เป้าหมายร้อยละ 80)

 
วิธีการประเมินผล

การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล

เอกสารสนับสนุน

รายการตัวชี้วัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์                              เภสัชกรชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628               โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289

    โทรสาร : 02-5901634                            E-mail : praecu@gmail.com

สำนักบริหารการสาธารณสุข (RDU)

2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร                       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541

   โทรสาร : 02-5910343                              E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR)

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. สำนักบริหารการสาธารณสุข (RDU)

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR)

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวพรพิมล จันทร์คุณาภาส           เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901634                     E-mail : pchankunapars@gmail.com

2. นางสาววรนัดดา ศรีสุพรรณ                 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628         โทรศัพท์มือถือ : 

    โทรสาร : 02-5901634                      E-mail : naddavo@gmail.com

3. นางสาวไพรำ บุญญะฤทธิ์                    เภสัชกรชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901628         โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289

    โทรสาร : 02-5901634                      E-mail : praecu@gmail.com

สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU)

1. นางสาวนภวรรณ เจนใจ                       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99259 โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5910343                       E-mail :noppavan.j@dmsc.mail.go.th

2. นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร                  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9510000 ต่อ 99302  โทรศัพท์มือถือ : 087-7059541

    โทรสาร : 02-9511486                         E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (AMR)

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>