อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่034
Sort Order0
คำนิยาม

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx.) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก

โรงพยาบาลในทุกสถานะทุกกรณี

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aครั้ง
นิยามของค่า Aจำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย
หน่วยของค่า Bครั้ง
นิยามของค่า Bจำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 7
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ค่าเป้าหมาย7.00
Max Value7.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12

แหล่งข้อมูล

รายงาน ตก.2

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
TagsPA,สตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4 (ติดตามเปลี่ยนแปลงไตรมาส 2 และ 4)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

8.3

ร้อยละอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

17.1

9.9

8.3

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 – 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

ร้อยละ 7

ร้อยละ 7

น้อยกว่าร้อยละ 7

 
วิธีการประเมินผล

รายงาน ตก.2

เอกสารสนับสนุน

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล  

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 2408    โทรศัพท์มือถือ : 081-8434502

    โทรสาร : 02-3547072                               E-mail: suchathanc@yahoo.com

สถาบันประสาทวิทยา

2. นางจุฑาภรณ์ บุญธง                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3069899 ต่อ 1138      โทรศัพท์มือถือ : 087-1149480

    โทรสาร : 02-3547072                                E-mail : j.bunthong@gmail.com

สถาบันประสาทวิทยา

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ            รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :0 2590 6357          โทรศัพท์มือถือ : 08 1935 7334

    โทรสาร : 0 2965 9851                      E-mail : pattarawin@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางจุฑาภรณ์ บุญธง                                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3069899 ต่อ 1138     โทรศัพท์มือถือ : 087-1149480

    โทรสาร : 02-3547072                               E-mail : j.bunthong@gmail.com

สถาบันประสาทวิทยา

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>