ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่030
Sort Order0
คำนิยาม

ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นเครือข่ายการดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันเป็นการประจำ ต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันและให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจำครอบครัวซึ่งได้จัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีมให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน ทันตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทย์แผนไทย 1 คน

รวมทีมให้บริการ 3 ทีมเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)          1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนในเครือข่าย  ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบำบัด 1 คน

พื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จำนวน

ทีม ที่ดำเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว สำหรับปีงบประมาณ 60 เป้าหมาย รพศ./รพท. 3 ทีม ( 1 cluster ) รพช. 1 ทีมต่อจังหวัด

 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aทีม
นิยามของค่า Aจำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิ
หน่วยของค่า Bทีม
นิยามของค่า Bจำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2560 เป้าหมาย = 424 ทีม ปี 2564 = 3,250 ทีม)
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายจัดตั้ง PCC ที่ขึ้นทะเบียน (381 /424 ทีม) ร้อยละ 11.72
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต
ค่าเป้าหมาย11.72
Max Value50.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ระบบรายงาน

แหล่งข้อมูล

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
TagsPA,สตป.
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

-

-

-

-

ตั้งเป้าไว้ 48ทีมและทำได้ตามเป้าแล้วคิดเป็น   1.48 %

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

6.52 %

( 212 ทีม)

9.78 %

( 318 ทีม)

11.72 %

( 381 ทีม)

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

36 %

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

57 %

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

78 %

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

100 %

 
วิธีการประเมินผล

ลงประเมินในพื้นที่ของแต่ละระดับ

เอกสารสนับสนุน

แบบประเมิน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ผศ (พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสับ   รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                             โทรศัพท์มือถือ : 089-6690809

    โทรสาร :                                          E-mail :suppachok@me.com

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์                     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901484        โทรศัพท์มือถือ : 089-8561767

   โทรสาร :                                       E-mail : boonchai65@gmail.com

สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

2. นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5901379        โทรศัพท์มือถือ : 081-7620424

    โทรสาร :02-5901380                     E-mail : areabhpp@hotmail.com

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. นางสมสินี  เกษมศิลป์                      นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 081-7472052

    โทรสาร :                                      E-mail : somnee@hotmail.com

สำนักบริหารการสาธารณสุข 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>