อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2567
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่004
Sort Order0
คำนิยาม
หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อพันประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า A15-19_MOI
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า BBirth_MOI
หน่วยของค่า Cคน
นิยามของค่า C15-19_HDC
หน่วยของค่า Dคน
นิยามของค่า DBirth_HDC
หน่วยของค่า Eคน
นิยามของค่า Eจำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ
หน่วยของค่า Fคน
นิยามของค่า Fจำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E
สูตรคำนวนตัวชี้วัด((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายไม่เกิน 21
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย21.00
Max Value50.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2024-05-22 00:11:22
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>