จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2566
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่018
Sort Order0
คำนิยาม
หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชาชนที่มีรายชื่อคู่กับ หมอประจำตัว 3 คน
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย35000000.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2023-09-22 10:35:06
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>