ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2565
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่057
Sort Order-
คำนิยาม

สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล / สถานพยาบาล ภาคเอกชน) 
รวมถึงสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาบริการสุขภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในจังหวัดท่องเที่ยวนำร่อง

การบริการสุขภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ หมายถึง การให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติ รองรับการเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ใน 4 ผลผลิตหลัก ดังนี้ 1) การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ (Medical Service) 2) การบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) 3) การบริการด้านการศึกษาและวิชาการทางการแพทย์ (Academic) และ4) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

การส่งเสริม พัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้ หรือการกระทำที่มีผลต่อสถานประกอบการ เช่น  ประชุม อบรม สัมมนา การออกเยี่ยมตรวจ การชี้แจงในพื้นที่ การให้คำปรึกษา การปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ การสนับสนุนเอกสารวิชาการ คู่มือ แนวทาง แผนงาน มาตรการ ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสถานประกอบการ ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์

การพัฒนาและรับรองคุณภาพ หมายถึง กลไกกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีระบบ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ

มาตรการการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ในการส่งเสริม พัฒนา สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดท่องเที่ยวนำร่องให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  เช่น หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสถานกักกันตามที่รัฐกำหนด / มาตรการ Universal Prevention / มาตรการ COVID-Free Setting /มาตรการ Smart Control and Living with COVID-19 / คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Poocedure: SOP) เป็นต้น

จังหวัดท่องเที่ยวเป้าหมาย หมายถึง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลกำหนด เช่น พื้นที่ Sandbox / Test and Go เป็นต้น

ศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรรมการแพทย์ครบวงจร หมายถึงสถานพยาบาล หรือ สถานประกองการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ผลผลิตหลัก ดังนี้ 1) การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ (Medical Service) 2) การบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) 3) การบริการด้านการศึกษาและวิชาการทางการแพทย์ (Academic) และ4) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เพื่อรองรับการเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 

 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ หมายเหตุ : มีศักยภาพการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ตามมาตรการส่งเสริมพัฒนา
หน่วยของค่า Bแห่ง
นิยามของค่า Bจำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกในจังหวัดท่องเที่ยวนำร่อง
ค่าเป้าหมาย10.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2022-10-16 18:39:11
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>