ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2565
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่040
Sort Order0
คำนิยาม

ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ คือ ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งโดยแพทย์ผู้รักษาโดยอาศัยผลตรวจทางพยาธิวิทยา (Pathology) หรือผลการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Imaging diagnosis)

โปรแกรม TCB Plus คือ โปรแกรมการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลการรักษาของคนไข้ โดยไม่ใช้หนังสือส่งตัว

โปรแกรม e-Claim คือ โปรแกรมการบันทึกข้อมูลการขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการเบิกจ่ายผ่านระบบ e−Claim ในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย60
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในระบบหลักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ค่าเป้าหมาย60.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุกไตรมาส
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2022-10-20 10:40:58
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>