ร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของประชากรที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2565
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่016
Sort Order0
คำนิยาม

ประชากร หมายถึง ประชากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

เกณฑ์การได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หมายถึง ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์ ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 (ฉบับล่าสุด)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครบตามเกณฑ์
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย70
ประชากรกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหลักตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน (2) บุคคลที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ ๕ ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม (3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (4) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และ (5) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (6) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากด่านหน้า (7) ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว อาทิ พนักงานโรงแรม สถานบันเทิง มัคคุเทศก์ นักกีฬา (8) ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน/ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ (9) ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (10) นักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว (11) แรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาคบริการ (12) นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-18 ปี และ (13) นักเรียน/นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน ที่ไม่ได้มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย ขึ้นอยู่กับปริมาณจากการได้รับการส่งมอบวัคซีน และสถานการณ์การระบาด และข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
ค่าเป้าหมาย70.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาสที่ 4
ข้อมูล Baseline
เกณฑ์การประเมินผล
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2022-10-25 12:54:29
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>