อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี1,000 คน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2565
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่004
Sort Order0
คำนิยาม

จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อพันประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า A15-19_MOI
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า BBirth_MOI
หน่วยของค่า Cคน
นิยามของค่า C15-19_HDC
หน่วยของค่า Dคน
นิยามของค่า DBirth_HDC
หน่วยของค่า Eคน
นิยามของค่า Eจำนวนประชากรหญิง 15-19 ปี ในเขตรับผิดชอบ
หน่วยของค่า Fคน
นิยามของค่า Fจำนวนเด็กที่เกิดจากมารดาตาม E
สูตรคำนวนตัวชี้วัด((B/A)/(D/C))*(F/E)*1000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายไม่เกิน 25
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล
ค่าเป้าหมาย25.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

1.ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2.ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุกไตรมาส
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

2563

2564

อัตราการคลอดมีชีพ

ในหญิงอายุ 15-19 ปี

(อัตราการคลอดจาก

ฐานทะเบียนราษฎร์)

อัตราต่อ

ประชากรหญิง

อายุ 15-19 ปี

1,000 คน

31.3

28.7*

27.23**

* อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์อย่างไม่เป็นทางการ  

** ข้อมูลจากระบบ HDC : อัตราคลอด 15-19 ปี (adjusted) ไตรมาส 2 ณ 16 ก.ค. 64
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

ไม่เกิน 34

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ไม่เกิน 27

ไม่เกิน 27

ไม่เกิน 27

ไม่เกิน 27

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ไม่เกิน 25

ไม่เกิน 25

ไม่เกิน 25

ไม่เกิน 25

 

 

 

ปี 2566:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

ไม่เกิน 23

ไม่เกิน 23

ไม่เกิน 23

ไม่เกิน 23

 

วิธีการประเมินผล

ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล ทุก 3 เดือน

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904168      โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339

   โทรสาร : 02-5904163                  E-mail : am-piyarat@hotmail.com

2. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์               นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167      โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855

    โทรสาร : 02-5904163                  E-mail : phimonthicha@gmail.com

    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167       โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855

    โทรสาร : 02-5904163                   E-mail : phimonthicha@gmail.com

2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590 4167         โทรสาร 02-5904163

    Email : poppysunko.j@gmail.com

    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904167       โทรศัพท์มือถือ : 063-6698855

    โทรสาร : 02-5904163                   E-mail : phimonthicha@gmail.com

2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-590 4167         โทรสาร 02-5904163

    Email : poppysunko.j@gmail.com

    สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2023-01-18 11:59:11
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>