อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่018
Sort Order0
คำนิยาม

เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

การจมน้ำ หมายถึง การจมน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น

ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ำ และภัยพิบัติ

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางปีของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน <= 5.0
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
ค่าเป้าหมาย5.00
Max Value5.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย

    โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

แหล่งข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย

    โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.,43 แฟ้ม
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

5.9

อัตราต่อประชากรเด็กแสนคน

6.8

5.9

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

จำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เป้าหมายระดับประเทศ)

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

< 150 คน

< 300 คน

< 450 คน

< 600 คน

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

< 135 คน

< 270 คน

< 405 คน

< 540 คน

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 < 120 คน

< 240 คน

 < 360 คน

< 480 คน

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

< 105 คน

< 210 คน

< 315 คน

< 420 คน

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

< 90 คน

< 180 คน

< 270 คน

< 360 คน

 
วิธีการประเมินผล

ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ำในปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

คะแนน               1                 2                3                 4             5

อัตรา         >5.6 - 5.8     >5.4 - 5.6     >5.2 - 5.4     >5.0 - 5.2     <5.0

 

เอกสารสนับสนุน

1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ำ

2. แนวทางการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในชุมชน

3.  สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ำ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ

     กรมควบคุมโรคข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website สำนักโรคไม่ติดต่อ 

     (www.thaincd.com)

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ               

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967       โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476

     โทรสาร :                                     E-mail : jew_suchada@hotmail.com

2.  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ            

     โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967       โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519

     โทรสาร :                                      E–mail : som_atat@yahoo.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ               

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :02-5903967       โทรศัพท์มือถือ : 086-5167476

โทรสาร :                                   E-mail: jew_suchada@hotmail.com

2.  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ            

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903967      โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519

     โทรสาร :                                     E–mail: som_atat@yahoo.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>