ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่017
Sort Order0
คำนิยาม

ตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 5 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1การสร้างเสริมสุขภาพ 

หมายถึง  ตำบลมีการดำเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน  ปลา  สุนัข (ตามเอกสารสนับสนุนหมายเลข 1) ตำบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน

หมายถึง  มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื้อ

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล 

หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ในประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี ดำเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา

หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ำดี และให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

มาตรการที่ 5  การสื่อสารสาธารณะ

หมายถึง ตำบลมีการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิบ

 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aตำบล
นิยามของค่า Aตำบลจัดการสุขภาพที่ดำเนินงานครบ 5 มาตรการ
หน่วยของค่า Bตำบล
นิยามของค่า Bจำนวนตำบลเป้าหมาย 216 ตำบล
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ 29 จังหวัดเสี่ยงสูง 145 อำเภอ 216 ตำบล (รวมพื้นทีปี 2559 84 อำเภอ 84 ตำบล) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน และ สระแก้ว (เขตพื้นที่สุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10)
ค่าเป้าหมาย80.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล Isan – Cohort

2. เก็บข้อมูลจากตำบลเป้าหมาย

แหล่งข้อมูล

จากการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมายคือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1, 6, 7, 8, 9 และ 10

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
TagsPA
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

-

ร้อยละ

-

-

-

หมายเหตุ : เริ่มดำเนินการอย่างเป็นระบบในปีงบประมาณ 2560

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 5

11 ตำบล

ร้อยละ 30

63 ตำบล

ร้อยละ 55

115 ตำบล

ร้อยละ 80

168 ตำบล

การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานแบบสะสม รอบ 3  6  9 และ 12 เดือน

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 55

ร้อยละ 80

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 55

ร้อยละ 80

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 55

ร้อยละ 80

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละ 5

ร้อยละ 30 

ร้อยละ 55

ร้อยละ 80

 
วิธีการประเมินผล

ให้คะแนนตามร้อยละผลการดำเนินงานของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ไตรมาส                                               ค่าคะแนน                                      ค่าคะแนนที่ได้

                     1              2              3             4             5

    1          ร้อยละ 1     ร้อยละ 2    ร้อยละ 3    ร้อยละ 4   ร้อยละ 5

    2         ร้อยละ 26   ร้อยละ 27   ร้อยละ 28  ร้อยละ 29  ร้อยละ 30

    3         ร้อยละ 51   ร้อยละ 52   ร้อยละ 53  ร้อยละ 54  ร้อยละ 55

    4         ร้อยละ 75   ร้อยละ 76   ร้อยละ 78  ร้อยละ 79  ร้อยละ 80

เงื่อนไขของตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด “ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ต้องมีการดำเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการ รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานตามมาตรการ                                  ไตรมาส

                                                                1        2        3         4

มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ                   /         /        /          /   

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน                       /        /        /          /

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล                       /        /        /          /

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา                           /        /        /          /

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ                   /        /        /          /

2. การวัดผลสำเร็จการดำเนินงานไตรมาสที่ 4  ต้องดำเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการ และ มีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

      2.1  ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 80 (80,000 ราย จากทั้งหมด 100,000 ราย)

       2.2  ประชาชนอายุ 40  ปีขึ้นไป  ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วยวิธี

อัลตราซาวด์ ร้อยละ 80 (128,000 ราย จากทั้งหมด 160,000 ราย)

       2.3 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับการผ่าตัด ร้อยละ 80 (640 ราย จากทั้งหมด 800 ราย)

เอกสารสนับสนุน

1. แนวทางการดำเนินงานโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช  2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

2. คู่มือการใช้งาน Isan Cohort

3. หลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางอรนาถ   วัฒนวงษ์                       หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ

                                                        โรคหนอนพยาธิ โรคในถิ่นทุรกันดาร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903180, 02-5918436    โทรศัพท์มือถือ : 081-8753568

    โทรสาร : 02-5918436                      E-mail : oranard.w@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค

ศูนย์ประสานงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางอรนาถ วัฒนวงษ์                         หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชดำริฯ

                                                        โรคหนอนพยาธิ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903180, 02-5918437  โทรศัพท์มือถือ : 081-8753568  

    โทรสาร : 02-5918436                      E-mail : jobthelwg1@yahoo.com

กรมควบคุมโรค

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>