อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่017.2
Sort Order0
คำนิยาม

อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารที่ได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอย่างถูกต้องตามวิธีการและวัตถุประสงค์ของอาหารนั้น ๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนอาหารที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอันตรายเมื่อบริโภคเข้าไปคืออาหารที่มีสารปนเปื้อน

อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หมายถึง อาหารที่จำหน่ายในแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ตั้งริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเป็นแคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง โดยตั้งประจำที่ในบริเวณที่ทางราชการอนุญาต อันได้แก่ ที่ทางสาธารณะ ที่เอกชน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัด หรือที่ริมน้ำ ซึ่งอาจจะมีการจัดตั้งแบบถาวร หรือเคลื่อนย้ายได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ซึ่งหมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร

ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ กำหนดไว้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection)

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aจังหวัด
นิยามของค่า Aจำนวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยผ่านเกณฑ์
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย76 จังหวัด และ กทม
ค่าเป้าหมาย1.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงาน
   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบฟอร์มที่กำหนด (ระบบ Google Form) เป็นรายไตรมาส

2. ศูนย์อนามัยนำข้อมูลจากระบบ Google Form มาวิเคราะห์ GAP ในภาพรวมของเขตสุขภาพ
   และจัดทำแผนปิด GAP ในปีถัดไป รวมทั้งการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ พร้อมจัดส่งให้
   กรมอนามัย

3. กรมอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลฯ ระดับประเทศ จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ
   รายไตรมาส  

4. กรมอนามัย จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ กระทรวงสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลรายไตรมาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

 

2561

2562

2563

 

จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

 

-

-

-

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

1. ประชุมประสานนโยบายร่วมกับ เขตสุขภาพ และ สสจ.

2. ประชุมร่วมกับสถานประกอบการและท้องถิ่น
(ระดับเขตสุขภาพ)

3. เปิดตัว Model อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) ระดับประเทศ

 

1. กิจกรรมรณรงค์อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy   Market) รายเขต

2. ผู้ประกอบการเข้าถึงการประเมินตนเองเพื่อยกระดับผ่าน NPP (รวม กทม.)

- ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง

- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินและเฝ้าระวังสถาน  ประกอบการ ครอบคลุม 76 จังหวัด และ กทม.

 

1. สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 76 จังหวัด และ กทม.
- ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง

- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง

 

วิธีการประเมินผล

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร่วมกับ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. ศูนย์อนามัย

     2.1 วิเคราะห์และวางแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

     2.2 สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของ สสจ. และ อปท.

     2.3 ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งเชิงปริมาณ
          (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) และเชิงคุณภาพ

     2.4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต รวมทั้งสุ่มประเมินฯ
           เชิงคุณภาพในพื้นที่

3. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุ่มประเมินเชิงคุณภาพฯ ในระดับเขต/พื้นที่ และจัดทำ
   สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของประเทศ

เอกสารสนับสนุน

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551

3. “หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของตลาด“ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)

4. กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561

5. คู่มือมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food)

6. คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ (Temporary Market) พ.ศ.2557

 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. น.ส.ปวริศา        ดิษยาวานิช             ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4174            โทรศัพท์มือถือ :  08 5514 3891   

โทรสาร :  0 2590 4188                      E-mail :  pawarisa.d@anamai.mail.go.th

สถานที่ทำงาน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย             

2. นางลลนา ทองแท้                            ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4180            โทรศัพท์มือถือ :  08 9413 4968

โทรสาร :  0 2590 4188                      E-mail :  lalana.t@ anamai.mail.go.th

สถานที่ทำงาน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย      

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. นายเอกชัย ชัยเดช                            ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4178             โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร :  0 2590 4188                        E-mail : ekkachai.c@anamai.mail.go.th

สถานที่ทำงาน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย      

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ                    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4180             โทรศัพท์มือถือ :  08 7493 2285

โทรสาร :  0 2590 4188                        E-mail :  pusadee.p@ anamai.mail.go.th

สถานที่ทำงาน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย     

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

นางลลนา ทองแท้                               ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4180            โทรศัพท์มือถือ :  08 9413 4968

โทรสาร :  0 2590 4188                       E-mail :  lalana.t@ anamai.mail.go.th

สถานที่ทำงาน  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  กรมอนามัย      

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-09-27 13:10:52
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>