ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดเขต
ตัวชี้วัดที่032.1
Sort Order0
คำนิยาม

ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์

ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วยรหัสโรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 หรือ 3

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด และควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สำหรับในปี 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนวปฏิบัติ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ระดับค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 40%
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ (Type area 1,3)
ค่าเป้าหมาย40.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

แหล่งข้อมูล

ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.,43 แฟ้ม
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4 หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

ร้อยละ

20.49

25.24

 

28.82

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 – 2564 :

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

เบาหวาน

-

-

-

มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

 
 
วิธีการประเมินผล

1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี

เอกสารสนับสนุน

1. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2557

2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุ่มวัยทำงานแบบบูรณาการ 2558

3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์ดิเรก  ขำแป้น                  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903982        โทรศัพท์มือถือ : 085-50515445, 089-5155911

   โทรสาร : 02-5903982                     E-mail : dr.tum@hotmail.com

2. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ             รองผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903985         โทรศัพท์มือถือ : 081-3415408

   โทรสาร : 02-5903985                      E-mail : jurekong@gmail.com

3.แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์                   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903965          โทรศัพท์มือถือ : 089-5155911

   โทรสาร : 02-5903965                       E-mail : wsu_1978@hotmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903974        โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387

    โทรสาร : 02-5903972                     E-mail : ncdplan@gmail.com

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>