ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่074
Sort Order0
คำนิยาม

เขตสุขภาพ (Regional Health) หมายถึง ระบบการบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณสุขได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น  โดยมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารองค์กร ในรูปแบบคณะกรรมการ พื้นฐาน 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานในเขตสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและกระทรวงสาธารณสุข 2) คณะกรรมการเขตสุขภาพ มีหน้าที่ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ขอบเขตการดำเนินงาน คือ

 1. เขตสุขภาพ หมายถึง เขตสุขภาพที่ 1–12 ที่มีการแบ่งเขตการจัดบริการ ตามกรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ที่แบ่งการจัดเขตสุขภาพเพื่อการบริหารทรัพยากร และประชากร
 2. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับเขตสุขภาพจะกำหนดเป็นสถานพยาบาลระดับใด เช่น โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อกำหนดเป็นสถานพยาบาลระดับใด กลุ่มเป้าหมายจะหมายถึงสถานพยาบาลระดับนั้น
 3. นวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ  (Innovative Healthcare Management) หมายถึง นวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
 4. นวัตกรรม (Innovative) หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น  ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน (ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
 5. แผนงาน/โครงการ (Program/Project) หมายถึง การวางแผนการทำงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  วิธีดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน  สถานที่ดำเนินงาน งบประมาณหรือทรัพยากรที่ต้องใช้  ผู้รับผิดชอบ  ผลผลิต/ผลลัพธ์
 6. ออกแบบระบบ (System Designs)  หมายถึง การออกแบบกระบวนการ วิธีการแนวทาง ในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  เช่น การออกแบบระบบเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยนอก เป็นต้น
 7. กลไก (mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัดองค์กร  หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน  เช่น มี MCH Board เพื่อขับเคลื่อนงานแม่และเด็ก เป็นต้น    
 8. ระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผล (Regulate Monitoring and Evaluation) หมายถึง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ในการ ตรวจสอบ การดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลผลิต  ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ด้วยความเต็มใจ
  ซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนในสถานที่พบเจอกันหรือผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดการต่อยอดความรู้ หรือเกิดการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางต่อไป  
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aเขต
นิยามของค่า Aจำนวนเขตสุขภาพที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยของค่า Bเขต
นิยามของค่า Bจำนวนเขตสุขภาพทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายระดับ 5 (ร้อยละ 100)
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสถานพยาบาลในเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ค่าเป้าหมาย100.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

เขตสุขภาพรายงานผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน

แหล่งข้อมูล

เขตสุขภาพ ที่ 1-12

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุก 3 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

 

 

 

 

ร้อยละ 100

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

 1. มีแผนแม่บทพัฒนาการบริการสุขภาพ 5 ปี (5 Years Master Plan of Service Plan)
 2. มีกรอบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

3. มีแผนการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ

4. มีระบบติดตามกำกับ

1. มีแนวทางสนับสนุนหรือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ อย่างน้อยเขตละ 1 เรื่อง

 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 2. มีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 1. มีกลไกการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วยบริการ
 2. มีการบูรณาการและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น
 3. การรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการ

 

 

 

 

 

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

1. นำเสนอแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพ
ในเขตสุขภาพ

2. นำเสนอระบบและกลไก ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ

3. นำเสนอระบบกำกับติดตามและประเมินผล

1.การนำแผนงาน/โครงการ พัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพในเขตสุขภาพไปปฏิบัติ ในพื้นที่จริง

2. มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

 

 

1. รายงานความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน

 

1. สรุปผลการผลดำเนินงาน

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

วิธีการประเมินผล

เขตสุขภาพรายงานผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

เขตสุขภาพมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการดำเนินงาน

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

 กองตรวจราชการ

1. นางสุนีย์ สว่างศรี                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901958        โทรศัพท์มือถือ : 084-33882659

   โทรสาร : 02-5901482                           E-mail : suneehealth@gmail.com

2. นายชิตชนินทร์ นิยมไทย                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901602        โทรศัพท์มือถือ : 089-7255199

   โทรสาร : -                                E-mail : jitchaninn@hotmail.com

3. นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901676        โทรศัพท์มือถือ : 084-5547770

   โทรสาร :-                                  E-mail : tanuan4@gmail.com

  กองบริหารการสาธารณสุข

4. นางลินลา ตุ๊เอี้ยง                         นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-590 1651         โทรศัพท์มือถือ : 084-751 2948

   โทรสาร : -                                  E-mail : narenthorn201 @gmail.com

5. ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590 1651         โทรศัพท์มือถือ : 092-573 3547

   โทรสาร : -                                  E-mail : sudafawongharimat@gmail.com

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901826

2. ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901761

3. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901387, 1393

กองตรวจราชการ

1. นางสุนีย์ สว่างศรี                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901958        โทรศัพท์มือถือ : 084-33882659

   โทรสาร : 02-5901482                           E-mail : suneehealth@gmail.com

2. นายชิตชนินทร์ นิยมไทย                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901602        โทรศัพท์มือถือ : 089-7255199

   โทรสาร : -                                E-mail : jitchaninn@hotmail.com

3. นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25901676        โทรศัพท์มือถือ : 084-5547770

   โทรสาร :-                                  E-mail : tanuan4@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข

4. นางลินลา ตุ๊เอี้ยง                         นักวิชาการสาธารณสุขขำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-590 1651         โทรศัพท์มือถือ : 084-7512948

   โทรสาร : -                                  E-mail : narenthorn201 @gmail.com

5. ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590 1651         โทรศัพท์มือถือ : 092-5733547

   โทรสาร : -                                  E-mail : sudafawongharimat@gmail.com

 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-05-20 16:11:13
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>