จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่060.1
Sort Order0
คำนิยาม

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. (รวม รพ.สต.) มีการขับเคลื่อนการดำเนินการองค์กรแห่งความสุข สู่องค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

การสร้างสุขในองค์กร หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 1) คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและผู้อื่น 2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน และ 3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork)

องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข เพื่อเสนอคณะกรรมการ/คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรแห่งความสุข

เกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรแห่งความสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการต่อไป

หน่วยตัวชี้วัดจำนวน
หน่วยของค่า Aแห่ง
นิยามของค่า Aจำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบในจังหวัด
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัดA
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย1
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. ระดับกรมวิชาการ 2. ระดับจังหวัด ได้แก่ สสจ. รพศ. รพท. รพช. และสสอ. (รวม รพ.สต.)
ค่าเป้าหมาย1.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. หน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

2. หน่วยงานระดับกรมวิชาการ และระดับจังหวัด แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ พร้อมเอกสารหลักฐาน มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com

 

แหล่งข้อมูล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล12 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

-

จำนวน

Bright Spot องค์กรแห่งความสุข

71

หน่วยงาน

Bright Spot

องค์กรแห่งความสุข

85

หน่วยงาน

จำนวนองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน
1) ระดับเขตสุขภาพ
ร้อยละ 100

2) ระดับจังหวัด

ร้อยละ 39.47
3) ระดับกรมวิชาการ/ สป. (ส่วนกลาง)
ร้อยละ 77.78

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

  • จังหวัดละ 1 แห่ง
  • กรมวิชาการละ 1 แห่ง

 

 

 

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

  • จังหวัดละ 2 แห่ง
  • กรมวิชาการละ 2 แห่ง

 

 

 

 

 

 

ปี 2566:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

  • จังหวัดละ 3 แห่ง
  • กรมวิชาการละ 3 แห่ง

 

 

 

 

 

 

ปี 2567:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ

  • จังหวัดละ 4 แห่ง
  • กรมวิชาการละ 4 แห่ง
วิธีการประเมินผล

คณะกรรมการ/คณะทำงาน ในระดับหน่วยงาน พิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรแห่งความสุข

- ระดับกรมวิชาการ (จำนวน 1 แห่ง)

- ระดับจังหวัด (จำนวน 1 แห่ง)

โดยจัดส่งมายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com

เอกสารสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพองค์กรแห่งความสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. นางธิติภัทร คูหา                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5918191                 E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางสาวนริศรา เสนารินทร์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918191                            E-mail : spd.happymoph@gmail.com

สถานที่ทำงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์                

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร :                                  E-mail :

2. นางพรทิพย์ ดำรงปัทมา                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร :                                  E-mail :

สถานที่ทำงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางธิติภัทร คูหา                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5918191                 E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางสาวนริศรา เสนารินทร์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918191                            E-mail : spd.happymoph@gmail.com

3. นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918191                            E-mail : spd.happymoph@gmail.com

สถานที่ทำงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-09-27 10:37:43
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>