ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่045
Sort Order0
คำนิยาม

*ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ของสถานพยาบาลยาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

*การดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูอย่างรอบด้านทั้งด้านกาย จิต สังคม อย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย ตั้งแต่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน หลังการบำบัดอย่างน้อย 1 ปี

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ หรือเสียชีวิต
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย55
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด เฉพาะระบบสมัครใจในสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรายงานข้อมูลการบำบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย (บสต.)
ค่าเป้าหมาย55.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการบำบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบำบัดรักษา (สถานพยาบาลยาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) จากฐานข้อมูลการบำบัดรักษา  ยาเสพติดของประเทศ หรือ บสต.

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุก 3 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ร้อยละ

(เฉลี่ย3ปี

44.36)

48.57

41.23

43.53

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 63)

 
 

 

เกณฑ์การประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมิน :

ปี 2560:

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

97

(Remission Rate)

97

(Remission Rate)

97

(Remission Rate)

97

(Remission Rate)

 

 

 

 

 

ปี 2561:

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

90

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

90

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

90

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

90

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

 

 

 

 

 

ปี 2562:

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

20

(Retention Rate กลุ่มผู้ติด)

20

(Retention Rate กลุ่มผู้ติด)

20

(Retention Rate กลุ่มผู้ติด)

20

(Retention Rate กลุ่มผู้ติด)

 

 

 

 

 

ปี 2563:

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

50

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

50

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

50

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

50

(Retention Rate ทุกกลุ่ม)

 

 

 

 

 

ปี 2564:

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

55

(Retention Rate ระบบสมัครใจ)

55

(Retention Rate ระบบสมัครใจ)

55

(Retention Rate ระบบสมัครใจ)

55

(Retention Rate ระบบสมัครใจ)

 

 
วิธีการประเมินผล

 

สถานพยาบาลยาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลการบำบัดรักษาและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผล         

โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

ระดับ 1       ระดับ 2     ระดับ 3    ระดับ 4     ระดับ 5

35              40              45            50           55

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. ชื่อ – สกุล นายแพทย์อังกูร ภัทรากร    ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106

   โทรสาร :                                   E-mail :

สถานที่ทำงาน : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

2. ชื่อ – สกุล นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5908007        โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884

   โทรสาร :                                   E-mail :

สถานที่ทำงาน : สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

3. ชื่อ – สกุล นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-298080        โทรศัพท์มือถือ : 093-2654696

   โทรสาร :                                   E-mail :

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์

4. ชื่อ – สกุล นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา   ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 089-1624199

   โทรสาร :                                   E-mail :

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

- ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

- กองบริหารการสาธารณสุข

- กรมการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. ชื่อ – สกุล นายชลภัชร ลันสุชีพ          ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902422        โทรศัพท์มือถือ : 095-9326174

   โทรสาร : 02-5901863                     E-mail : chonla.duntae@gmail.com

สถานที่ทำงาน : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

2. ชื่อ – สกุล นางอัจฉรา วิไลสกุลยง        ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799        โทรศัพท์มือถือ : 089-9279829

   โทรสาร : 02-5901740                     E-mail :

สถานที่ทำงาน : กองบริหารสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. ชื่อ – สกุล นางระเบียบ โตแก้ว           ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5310080         โทรศัพท์มือถือ : 092-8979299

   โทรสาร :                                    E-mail :

สถานที่ทำงาน : สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

4. ชื่อ – สกุล นายปวิช อภิปาลกุล           ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906350         โทรศัพท์มือถือ : 098-5463564

   โทรสาร : 02-5918279                    E-mail : eva634752@gmail.com

สถานที่ทำงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์

5. ชื่อ – สกุล นางอุบล ศรีประเสริฐ         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902422         โทรศัพท์มือถือ : 095-9485235

   โทรสาร : 02-5901863                    E-mail :

สถานที่ทำงาน : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2021-10-20 13:58:36
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>