อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่044
Sort Order0
คำนิยาม

ผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual brain death donor) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทย์สภากำหนดและญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และได้มีการลงมือผ่าตัดนาอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการนำไปปลูกถ่าย

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ ใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่นรายงานตัวชี้วัดปี 2564 ให้ใช้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปี 2563 เป็นตัวหาร)

 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual donor) ปีงบประมาณ 2564
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (hospital death) ปีงบประมาณ 2563
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายเพิ่มขี้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาล A, S
ค่าเป้าหมาย20.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลรวบรวมสรุปผลสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อมูล Baseline
 

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

0.2 : 100

0.26 : 100

0.27 : 100

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

 

เกณฑ์การประเมิน

ปี2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัด

นำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

เพิ่มขี้นร้อยละ 20 จากอัตราส่วนในปี 2562 ของแต่ละเขตสุขภาพ

 

เขตสุขภาพ

เขต 1

เขต 2

เขต 3

เขต 4

เขต 5

เขต 6

เขต 7

ผล 62

0.19

0.39

0.17

0.19

0.22

0.30

0.56

เกณฑ์ 64

≥ 0.23

≥ 0.47

≥ 0.20

≥ 0.23

≥ 0.26

≥ 0.36

≥ 0.67

 

เขตสุขภาพ

เขต 8

เขต 9

เขต 10

เขต 11

เขต 12

เขต 13

ประเทศ

ผล 62

0.58

0.23

0.16

0.11

0.07

N/A

0.26

เกณฑ์ 64

≥ 0.70

≥ 0.28

≥ 0.20

≥ 0.13

≥ 0.08

-

≥ 0.30

* ข้อมูลปี 2562 จาก สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัด

นำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

เพิ่มขี้นร้อยละ 20  จากอัตราส่วนในปี 2564 ของแต่ละเขตสุขภาพ

 

 

 

 

 

ปี 2566:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัด

นำอวัยวะออก ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

เพิ่มขี้นร้อยละ 20  จากอัตราส่วนในปี 2565 ของแต่ละเขตสุขภาพ

 

 
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

ข้อมูลรายงานประจาปีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

พญ.กรทิพย์ ผลโภค                           นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2354 1808 ต่อ 5514  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619

โทรสาร : 0 2354 8188                    E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59     โทรสาร : 02 965 9851

E-mail : supervision.dms@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. พญ.กรทิพย์ ผลโภค                       นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2354 1808 ต่อ 5514  โทรศัพท์มือถือ : 09 5409 1619

โทรสาร : 0 2354 8188                     E-mail : korntip_p@rajavithi.go.th

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
2. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350          โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564

โทรสาร : 0 2591 8279                     E-mail: eva634752@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2022-07-17 01:03:14
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>