ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่040.2
Sort Order0
คำนิยาม

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก
(ST-Elevated Myocardial Infarction)

อัตราตายในผู้ป่วย STEMI

1.ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ผู้ป่วย STEMI ที่เป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยมาตรวจที่แผนกฉุกเฉินและมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า (โดยนับการเจ็บป่วยในครั้งนั้นเป็น 1 visit)

2.การตายของผู้ป่วย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aครั้ง
นิยามของค่า Aจำนวนครั้งการรักษาที่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที นับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล หรือ จำนวนครั้งที่สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่ทำ PCI ได้ ให้ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีนับจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย STEMI (EKG diagnosis) เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
หน่วยของค่า Bครั้ง
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด หรือจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่มาถึงโรงพยาบาลและได้รับได้รับการทำ Primary PCI ทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย60.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจาก Thai ACS Registry หรือเวชระเบียน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุก 3 เดือน (รายไตรมาส)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน
30 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย

ร้อยละ

N/A

49.02

47.15

ร้อยละผู้ป่วย STEMI ได้รับการทำ Primary PCI ภายใน 120 นาทีหลังได้รับการวินิจฉัย

ร้อยละ

N/A

49.51

46.20

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน

ปี2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

 

 

 

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

≥ ร้อยละ 60

 

 

 

ปี 2566:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

≥ ร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 70

≥ ร้อยละ 70

วิธีการประเมินผล

รายงานจากการลงข้อมูล Thai ACS Registry หรือข้อมูลจาก HDC

 

เอกสารสนับสนุน

- Thai ACS Registry

- Thai Acute Coronary Syndrome Guideline 2020

- IBANEZ, Borja, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society
of Cardiology (ESC). European heart journal, 2017, 39.2: 119-177.

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

 

1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2591 9972           โทรศัพท์มือถือ : 08 1845 9395

โทรสาร : 0 2591 9972                     E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ระบบ Thai ACS Registry โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

2. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358 - 59     โทรสาร : 02 965 9851

E-mail : supervision.dms@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. พญ.อรวรรณ อนุไพรวรรณ                 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2591 9972            โทรศัพท์มือถือ : 08 1845 9395

โทรสาร : 0 2591 9972                      E-mail : dr.orawan.tuk@gmail.com

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6350          โทรศัพท์มือถือ : 09 8546 3564

โทรสาร : 0 2591 8279                     E-mail: eva634752@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-12-01 10:33:01
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>