อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่037.1
Sort Order0
คำนิยาม

การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางปี 2563
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย8.00
Max Value15.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2561

2562

2563

การฆ่าตัวตายสำเร็จ

อัตราต่อประชากร

แสนคน

6.32

6.64

5.38

(ข้อมูล ณ มิย.63)

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ปี 2561:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

≤ 8.0 ต่อประชากรแสนคน

 
 
วิธีการประเมินผล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทั้งในกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและพยายามฆ่าตัวตายซ้ำ 

เอกสารสนับสนุน

1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย โดย

 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506 S (กรณีเสียชีวิต และไม่เสียชีวิต) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center) กรมสุขภาพจิต

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1. นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช        

                                                             ขอนแก่นราชนครินทร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63111   โทรศัพท์มือถือ : 081-8052420

    โทรสาร : 043-224722                          E-mail : n_jumpathong@hotmail.com

2. นางอรพิน  ยอดกลาง                              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

     โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 094-9058877

    โทรสาร : 043-224722                           E-mail : orapin63308@gmail.com

3.นางสาวพนิดา  ชาปัญญา                            จพง.เวชสถิติชำนาญงาน

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 089-6199137

    โทรสาร : 043-224722                           E-mail : suicidethailand@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต ร่วมกับกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางอรพิน  ยอดกลาง                             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-209999 ต่อ 63308   โทรศัพท์มือถือ : 094–9058877

   โทรสาร : 043-224722                            E-mail : orapin63308@gmail.com

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-12-07 11:54:40
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>