ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่012.2
Sort Order0
คำนิยาม

12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบ และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ

2. การได้รับการตรวจติดตาม หมายถึง การตรวจวัดความดันโลหิตซ้ำที่บ้าน ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน *(เอกสารแนบ) หลังจากได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงที่สถานบริการสาธารณสุข หรือในชุมชนแล้ว

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน*
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย≥ร้อยละ 70
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ หมายเหตุ: ประชากรในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ผู้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง (typearea 1) ผู้อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต (typearea 3) และPERSON.DISCHARGE=“9”(ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย)
ค่าเป้าหมาย70.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล   43 แฟ้ม เข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. กรณีข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้บันทึกผ่านระบบ HDC

แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

   ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563

ร้อยละการตรวจติดตาม

กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละ

-

-

-

-

68

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เกณฑ์การประเมินผล

ตัวชี้วัด

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละการตรวจติดตาม

กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

-

≥ร้อยละ 50

≥ร้อยละ 60

≥ร้อยละ 70

วิธีการประเมินผล

ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ

* B : กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

* A : กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีค่าระดับความดันโลหิตตัวบน (SBP) ในช่วง 140-179 mmHg และ/หรือค่าระดับความดันโลหิต ตัวล่าง (DBP) ในช่วง 90-109 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง และได้รับการทำ Home BP  โดยต้องรายงานผลค่าเฉลี่ย Home BP ถัดจากวันสงสัยป่วย อย่างน้อย 8 วันและไม่เกิน 120 วัน

ตัวอย่างการคำนวณเป้าหมายผลงาน

      1. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในวันที่ 1 กันยายน 2562 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 120 วัน ดังนั้นวันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตที่บ้าน จะต้องไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จึงจะนับเป็นเป้าหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

      2. ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จะต้องได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้านภายใน 120 วัน ดังนั้นวันสุดท้ายของการวัดความดันโลหิตที่บ้าน จะต้องไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงจะนับเป็นเป้าหมายและผลการดำเนินงานของไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

เอกสารสนับสนุน

รูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์                  ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3893            โทรศัพท์มือถือ :

โทรสาร : 0 2590 3893                      E-mail : Sasitth@gmail.com

2.แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ             รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3893            โทรศัพท์มือถือ :

โทรสาร : 0 2590 3893                         E-mail : jurekong@hotmail.com

 

3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 0 2590 3893                 E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867         โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 0 2590 3893                   E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

2. นางหทัยชนก เกตุจุนา                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867         โทรศัพท์มือถือ :        

โทรสาร : 0 2590 3893                   E-mail : hathaichai@gmail.com

3. นางสาวเบญจมาศ นาคราช                  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867          โทรศัพท์มือถือ :        

โทรสาร : 0 2590 3893                   E-mail : bnakkarach@gmail.com

4. นางสาวจิตรา บุญโพก                        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867          โทรศัพท์มือถือ :        

โทรสาร : 0 2590 3893                   E-mail : jidtra_oum@hotmail.com

5. นางสาวขวัญชนก ธีสระ                      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3867          โทรศัพท์มือถือ :        

โทรสาร : 0 2590 3893                   E-mail : khuanchanok_cake@hotmail.com

6. นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                            

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 3887         โทรศัพท์มือถือ :        

โทรสาร : 0 2590 3893  E-mail : ncdplan@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-12-01 10:32:57
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>