จำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (กรม/สป.ส่วนกลาง)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดจำนวนองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (กรม/สป.ส่วนกลาง)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่058.1
Sort Order0
คำนิยาม

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข

 • หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์กรมุ่งเน้นการสร้างเสริมบุคลากรให้มีทั้งสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการคือ 1) คนทำงานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอื้ออาทรต่อตนเองและผู้อื่น 2) ที่ทำงานน่าอยู่ (Happy Workplace) ที่ทำงานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทำงานของบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และมีการพัฒนาร่วมกัน และ
  3) การทำงานเป็นทีม (Happy Teamwork)
 • มีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1ความสำเร็จเชิงผลลัพธ์

 • เป็นที่ยอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผู้รับบริการ)

หมวดที่ 2 การบริหาร (ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทำงาน การจัดสวัสดิการบุคลากร การให้รางวัลยกย่องบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ และการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร)

หมวดที่ 3  มุ่งเน้นดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (การดูแลความสุขของครอบครัว การจัดการทำงานที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพของบุคลากร ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดการความเครียด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วย ส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันในองค์กร และการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของการดำเนินชีวิตกับการทำงาน)

หมวดที่ 4  บรรยากาศในการทำงาน

(ผู้นำสูงสุดมีแนวทางการสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นแบบการสร้างสุขในองค์กร บรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความสุข สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน)

     หมวดที่ 5  การลงทุนเพื่อการสร้างสุขในองค์กร

     (การกำกับดูแลนโยบายองค์กรสร้างสุข การสื่อสารเรื่องการสร้างสุขในองค์กร
      การเรียนรู้ในองค์กร สนับสนุนทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสุข และ
      กระบวนการประเมินองค์กรสร้างสุข)

 
 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า Aจำนวนสำนัก/กองในกรมวิชาการหรือสป.ส่วนกลางที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า Bจำนวนสำนัก/กองทั้งหมดในกรมวิชาการหรือสป.ส่วนกลางทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. กรมวิชาการ 2. จังหวัด - สสจ. - รพศ. - รพท. - รพช. - สสอ. (รวม รพ.สต.)
ค่าเป้าหมาย10.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. หน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข พิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2. คณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization Board) ระดับเขตสุขภาพ/กรม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมเอกสารหลักฐาน มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com

แหล่งข้อมูล

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศผลการประเมินองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านหน้าเว็บกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมนู People Excellence

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล12 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

-

จำนวน

-

Bright Spot องค์กรแห่งความสุข

71

หน่วยงาน

Bright Spot

องค์กรแห่งความสุข

85

หน่วยงาน

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 • พัฒนาทีมพี่เลี้ยง (MOPH Happy Coaching Team) 30 ทีม

 

 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 • กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
  ร้อยละ 10
 • รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
 • รพช./สสอ. ร้อยละ 10
 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 • กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
  ร้อยละ 15
 • รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อย
  เขตละ 2 แห่ง
 • รพช./สสอ. ร้อยละ 15
 

 

ปี 2565 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

มีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 • กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง
  ร้อยละ 20
 • รพศ./รพท./สสจ. อย่างน้อย
  เขตละ 3 แห่ง
 • รพช./สสอ. ร้อยละ 20
 
วิธีการประเมินผล

เอกสารผลการพิจารณาผลการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน จากคณะกรรมการบริหารองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization Board) ระดับเขตสุขภาพ/กรม ที่จัดส่งมายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spd.happymoph@gmail.com โดย

กรมวิชาการ/สป.ส่วนกลาง มีการจัดส่งหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด

รพศ./รพท./สสจ. มีการจัดส่งหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง

รพช./สสอ. มีการจัดส่งหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด

เอกสารสนับสนุน

เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานองค์กรแห่งความสุข (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ จะแจ้งเวียนอีกครั้งภายใน มกราคม 2563)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. นางธิติภัทร คูหา                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                          พิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5918628                  E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-25902459       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5918628                  E-mail : bps.pavinee@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช                                                     นครราชสีมาราชนครินทร์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-233930       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 044-233977                  E-mail : Kitkawee_p@hotmail.com

 

2. พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์             ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน                                     

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 590 8571       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร :                         E-mail:benjamasprukkanone@gmail.com

กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางธิติภัทร คูหา                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                          พิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5918628                  E-mail : inspect.n@gmail.com

2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918628                    E-mail : bps.pavinee@gmail.com

3. นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918628                   E-mail : j.kaampou@gmail.com

4. นางสาวรัชนก พิมพ์สะอาด                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902459        โทรศัพท์มือถือ : -

   โทรสาร : 02-5918628                   E-mail : mook_0507@hotmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2020-04-09 08:59:02
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>