Rate Refracture

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดRate Refracture
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่035.3
Sort Order0
คำนิยาม

ผู้ป่วย Refracture Prevention คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) ทุกราย

ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทำจากการล้ม ในระดับที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height)

ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ำภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักในตำแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ Refracture Prevention โดยนับตั้งแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention เป็นต้น

การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส

1. Femoral neck  S72.0

2. Intertrochanter S72.1

3. Subtrochchanter S72.2

กระดูกสันหลัง กระดูกต้นแขน กระดูกข้อมือ กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกหน้าแข้งส่วนปลาย กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส

1. Compression spine   S22.0 (T-spine)

                                 S32.0 (LS-spine)

                                 S32.7 (multiple LS with pelvis)

2. Humerus                 S42.2 (proximal)

                                 S42.3 (shaft)

                                 S42.4 (distal)

 

3. Distal radius             S52.5 (without ulna)

                                 S52.6 (with ulna)

4. Distal femur             S72.4

5. Proximal tibia           S82.1

6. Distal tibia and ankle S82.3 (Plafond)

                                 S82.5 (Medial malledus)

                                 S82.6 (lateral malledus)

                                 S82.8 (lower leg, other)

ผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสหัตถการ  ด้วยรหัส

1. open reduction with internal fixation femur 79.35

2. Close reduction with internal fixation femur 79.15

3. Total hip arthroplasty 81.51

4. Partial hip arthroplasty 81.52

Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน (Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ

เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention หมายถึง เขตสุขภาพตามการแบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aราย
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ
หน่วยของค่า Bราย
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยในโครงการ Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B) x 100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย25.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1.โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ของกระทรวง

2.จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์

3.ฐานข้อมูลในรูปแบบ Application และเก็บข้อมูลเป็น National Registry

แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาล/เขตสุขภาพ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุกไตรมาส (ยกเว้นรายการข้อมูลที่ 3 รายงาน รอบ 12 เดือน)
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M 1 ขึ้นไป ที่มีทีม Refracture Prevention

ร้อยละ

NA

ทั่วประเทศ

50 รพ.

ร้อยละ 42

 

ทั่วประเทศ

95 รพ.

ร้อยละ

79

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2563

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ  9 เดือน

รอบ 12 เดือน

  1. มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45
  1. มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention เพิ่ม ขึ้นร้อยละ 2.91

 

  1. มีการจัดตั้งทีม Refracture Prevention เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37

 

  1. มีการจัดตั้งทีม  Refracture Prevention ในโรงพยาบาลระดับ M1 ขึ้นไป ร้อยละ 5.83
  1. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม.
  1. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม.
  1. ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม.

2. ร้อยละผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชม.

 

 

 

3. ร้อยละผู้ป่วยที่มีการหักซ้ำ

ปี 2564

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

ปี 2565

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

 

วิธีการประเมินผล

ตามตารางท้าย KPI template 

เอกสารสนับสนุน

คู่มือการจัดตั้งทีมและการดำเนินโครงการ Refracture Prevention

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์เจริญชัย  พากเพียรไพโรจน์   ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-353-9844          โทรศัพท์มือถือ: 081-435-6018

โทรสาร: 02- 353-9759                    E-mail: charoenchaipppr@gmail.com

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน

2. แพทย์หญิงซายน์  เมธาดิลกกุล   ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-353-9844          โทรศัพท์มือถือ: 081-530-0570

โทรสาร: 02- 353-9759                    E-mail: sciorthop@gmail.com

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน 

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย๋

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายแพทย์เจริญชัย  พากเพียรไพโรจน์   ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-353-9844          โทรศัพท์มือถือ: 081-435-6018

โทรสาร: 02- 353-9759                    E-mail: charoenchaipppr@gmail.com

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน

2. แพทย์หญิงซายน์  เมธาดิลกกุล   ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-353-9844          โทรศัพท์มือถือ: 081-530-0570

โทรสาร: 02- 353-9759                    E-mail: sciorthop@gmail.com

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลเลิดสิน 

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-01-22 07:16:35
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>