ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่021
Sort Order0
คำนิยาม

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพศ./รพท. หมายถึง จำนวนประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่เปิดดำเนินการของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า  แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่แพทยสภารับรองหรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ

คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

(1) การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน

(2) การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน

(3) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่

(5) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว

(6) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 40
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรพศ./รพท. ทุกแห่ง
ค่าเป้าหมาย40.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รพศ./รพท. ทุกแห่ง

แหล่งข้อมูล

ระบบลงทะเบียน  หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

-

-

-

-

-

 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดใหม่

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

ร้อยละ 20

 

ร้อยละ 40

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 50

 

ปี 2565 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 60

 

ปี 2566 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

ร้อยละ 70

 

 

วิธีการประเมินผล

ลงประเมินในพื้นที่

เอกสารสนับสนุน

ระบบลงทะเบียน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.สฤษดิ์เดช  เจริญไชย                  รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         02-5901939   

    โทรสาร : 02-5901939                 

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.โกเมนทร์  ทิวทอง                     รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901939       โทรศัพท์มือถือ : 081-8767559

    โทรสาร : 02-59019398                 E-mail : k.tewtong@yahoo.com

2. นางจารุณี  จันทร์เพชร                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการพิเศษสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901939       โทรศัพท์มือถือ : 081-8767559

    โทรสาร : 02-59019398                 E-mail : jchanphet@gmail.com

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-03-24 14:22:39
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>