ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่028
Sort Order0
คำนิยาม

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย I20-I25) , สาขาโรคมะเร็ง (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย C ทั้งหมด และ D0 ทั้งหมด) , สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ประมวลผลรหัสวินิจฉัย V01-Y98 ) และสาขาทารกแรกเกิด (ประมวลผลรหัสวินิจฉัยที่เด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเทียบกับวันเกิดแฟ้ม PERSON)) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าที่ตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพของตนเอง (ยกเว้น 1. สถานบริการที่มีบันทึกข้อตกลงในการรับส่งต่อผู้ป่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละเขตสุขภาพ 2. ความสมัครใจของผู้มีสิทธิในการรักษา) กรณี      1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง และทำให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2562
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด((A-B)/A)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายลดลงร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมายรพ.ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิทุกแห่ง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ
ค่าเป้าหมาย10.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

จังหวัดจัดเก็บข้อมูล และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 3 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

 

 

ร้อยละ

ลดลงร้อยละ 6.87

ลดลงร้อยละ

7.20

เพิ่มขึ้นร้อยละ

3.62

 

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

 

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอน 1 - 3

ขั้นตอน 1 – 5

ขั้นตอน 1 - 5

ลดลงร้อยละ 10

 
วิธีการประเมินผล

ขั้นตอน 1) ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีการทำบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ

ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดทำระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา

ขั้นตอน 3) มีการจัดทำเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดทำระบบการส่งต่อที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่/สาขาที่มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ

ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย

ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน

แนวทางการพัฒนาระบบรับส่งต่อผู้ป่วย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์ธีรพงศ์  ตุนาค                  ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ : 02 - 5901761                โทรสาร  : 02 - 5901802             

2. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข                รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ : 02 - 5901643            โทรศัพท์มือถือ : 089 - 8296254

    โทรสาร  : 02 - 5901631          E-mail : kavalinc@hotmail.com

3. นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์                   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

    โทรศัพท์ : 02 - 5901637            โทรศัพท์มือถือ : 087 - 6828809

    โทรสาร  : 02 - 5901631          E-mail : nuttina24@gmail.com

4. นางสาวธนวรรณ  น้อยเกษม           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       

    โทรศัพท์ : 02 - 5901637            โทรศัพท์มือถือ : 065 - 2645159

    โทรสาร  : 02 - 5901631             E-mail : thanawan.2426@gmail.com

5. นางสาวสุธิศา  เงินกลั่น                 นักวิชาการสาธารณสุข       

    โทรศัพท์ : 0 2590 1637              โทรศัพท์มือถือ : 087 - 5237601

    โทรสาร  : 0 2590 1631              E-mail : sparadizes@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข                   รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ : 02 - 5901643               โทรศัพท์มือถือ : 089 - 8296254

    โทรสาร  : 02 - 5901631                 E-mail : kavalinc@hotmail.com

2. นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    

    โทรศัพท์ : 02 - 5901637               โทรศัพท์มือถือ : 087 - 6828809

    โทรสาร  : 02 - 5901631               E-mail : nuttina24@gmail.com

3. นางสาวธนวรรณ  น้อยเกษม              นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ       

    โทรศัพท์ : 02 - 5901637               โทรศัพท์มือถือ : 065 - 2645159

    โทรสาร  : 02 - 5901631      E-mail : thanawan.2426@gmail.com

4. นางสาวสุธิศา  เงินกลั่น                    นักวิชาการสาธารณสุข       

    โทรศัพท์ : 0 2590 1637                 โทรศัพท์มือถือ : 087 - 5237601

    โทรสาร  : 0 2590 1631                 E-mail : sparadizes@gmail.com

กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2020-06-30 09:33:13
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>