อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่024.1
Sort Order0
คำนิยาม

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aครั้ง
นิยามของค่า Aจำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย
หน่วยของค่า Bครั้ง
นิยามของค่า Bจำนวนครั้งของการจำหน่ายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke :I60-I69)
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 7
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ค่าเป้าหมาย7.00
Max Value7.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561

2562

 

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

    9.07

 

8.22

7.97

 
 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี  2563:

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

 

 

 

 

 

ปี  2564:

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

 

 

 

 

 

ปี  2565:

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

.

วิธีการประเมินผล

ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 2408  โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502

โทรสาร : 02-354-7072    E-mail : suchathanc@yahoo.com    

2. นางจุฑาภรณ์  บุญธง

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138  โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480

โทรสาร : 02-354-7072    E-mail : j.bunthong@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางจุฑาภรณ์  บุญธง

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899 ต่อ 1138  โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480

โทรสาร : 02-354-7072    E-mail : j.bunthong@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2021-09-11 03:25:40
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>