ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2563
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่013.1
Sort Order0
คำนิยาม

1. กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว หลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG)  มีค่า ≥ 126 mg/dl หรือการตรวจระดับน้ำตาลโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้วจากการที่ไม่อดอาหาร (RCBG) หรือการตรวจระดับพลาสมากลูโคสจากการที่ไม่อดอาหาร (RPG) มีค่า ≥200 mg/dl และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน

2. การได้รับการตรวจติดตาม กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจยืนยันโดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน)

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรสงสัยป่วยโรคเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจยืนยัน โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน)
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและเป็นกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)x100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 30
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน typearea 1,3 (1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย))
ค่าเป้าหมาย30.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud

แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

   ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

2561

2562

2563

2564

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

ร้อยละ

-

-

-

 

เกณฑ์การประเมินผล

 

ตัวชี้วัด

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

-

≥ร้อยละ 15

≥ร้อยละ 45

 ≥ร้อยละ 30

 
 
วิธีการประเมินผล

A: จำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN และได้รับการตรวจยืนยัน โดยการตรวจระดับพลาสมากลูโคสหลังอดอาหารมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) ทางห้องปฏิบัติการ ในสถานบริการสาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) ประมวลผลจาก

แฟ้ม NCDSCREEN.BSTEST = 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร) ,หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน 3-6 เดือน) หรือ

แฟ้ม LABFU ที่รหัส LABTEST = 0531002 (การตรวจหาน้ำตาลกลูโคสในซีรั่ม/พลาสม่า), หลังจากตรวจคัดกรองภายในปีงบประมาณ (ทั้งนี้ควรตรวจติดตามภายใน
3-6 เดือน)

B: จำนวนกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN ประมวลผลจาก

BSTEST เป็น 1 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำหลังอดอาหาร), 3 (ตรวจน้ำตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร)  โดยที่ BSLEVEL ≥ 126 mg/dl

BSTEST เป็น 2 (ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร), 4 (ตรวจน้ำตาลในเลือดจากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร) โดยที่ BSLEVEL ≥ 200 mg/dl

เอกสารสนับสนุน

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2560

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์                 ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903982        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903973                   E-mail : Sasitth@gmail.com

2.แพทย์หญิงจุรีพร  คงประเสริฐ             รองผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903963         โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903964                     E-mail : jurekong@hotmail.com

3.นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคลหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและประเมินผล

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903887โทรศัพท์มือถือ :

  โทรสาร : 02-5903893                     E-mail : ncdplan@gmail.com

4.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

  โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903867           โทรศัพท์มือถือ :

  โทรสาร : 02-5903893                     E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1.นางสาวณัฐธิวรรณ พันธ์มุง                หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903867       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5903893                  E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com

2.นางสาววรัญญา ตรีเหลา                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903867       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5903893                  E-mail : ploysaiwaranya@gmail.com

3. นางสาวสุภาพร หน่อคำ                   นักวิชาการสาธารณสุข

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903867        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903893                     E-mail : maymmay2343@gmail.com

4. นางสาวรุ่งนภา ลั่นอรัญ                   นักวิชาการสาธารณสุข

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903867       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5903893                  E-mail : rukmoei@hotmail.com

5. นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ์                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                            

 โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5903887        โทรศัพท์มือถือ :

   โทรสาร : 02-5903893                     E-mail : ncdplan@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2020-10-26 10:06:40
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>