Kpi Dashboard

สร้าง KPI Dashboard

แสดง 1 ถึง 20 จาก 94 ผลลัพธ์
#Dashboard 
11 KPI(s) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
21 KPI(s) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
356 KPI(s) ตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 (เอกสารขาวคาดแดง)
46 KPI(s) ตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (กรมควบคุมโรค)
51 KPI(s) ระบบรายงานตัวชี้วัดสสจ.อุตรดิตถ์
61 KPI(s) ร้อยละของผู้บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจราจร
70 KPI(s) รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน จังหวัดเชียงใหม่
82 KPI(s) ตัวชี้วัด จัวหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2560
91 KPI(s) KPI ขาวคาดแดง สำนักสารนิเทศ
101 KPI(s) รพ.สต.ติดดาว
111 KPI(s) จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
121 KPI(s) ขาวคาดแดงกลุ่มประกันสุขภาพ
130 KPI(s) KPI สำนักสารนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
141 KPI(s) พัฒนาการสมวัย
153 KPI(s) KPI นครศรีธรรมราช
161 KPI(s) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็น มีระบบการควบคุมและป้องกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
170 KPI(s) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
180 KPI(s) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของการรับวัคซีน
191 KPI(s) อัตราการคลอดมีชีพ ของหญิง อายุ 15-35 ปี
200 KPI(s) KPI งานศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด