Kpi Dashboard

สร้าง KPI Dashboard

แสดง 1 ถึง 20 จาก 109 ผลลัพธ์
#Dashboard 
11 KPI(s) ร้อยละของสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
21 KPI(s) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
356 KPI(s) ตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 (เอกสารขาวคาดแดง)
46 KPI(s) ตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 (กรมควบคุมโรค)
51 KPI(s) ระบบรายงานตัวชี้วัดสสจ.อุตรดิตถ์
61 KPI(s) ร้อยละของผู้บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจราจร
72 KPI(s) test
80 KPI(s) รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน จังหวัดเชียงใหม่
92 KPI(s) ตัวชี้วัด จัวหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2560
101 KPI(s) KPI ขาวคาดแดง สำนักสารนิเทศ
111 KPI(s) รพ.สต.ติดดาว
121 KPI(s) จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
131 KPI(s) ขาวคาดแดงกลุ่มประกันสุขภาพ
140 KPI(s) KPI สำนักสารนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
151 KPI(s) พัฒนาการสมวัย
163 KPI(s) KPI นครศรีธรรมราช
171 KPI(s) ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็น มีระบบการควบคุมและป้องกันตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
180 KPI(s) ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
190 KPI(s) ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของการรับวัคซีน
201 KPI(s) อัตราการคลอดมีชีพ ของหญิง อายุ 15-35 ปี