Kpi Dashboard

สร้าง KPI Dashboard

แสดง 21 ถึง 40 จาก 109 ผลลัพธ์
#Dashboard 
210 KPI(s) KPI งานศูนย์ข้อมูล รพ.ร้อยเอ็ด
221 KPI(s) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
233 KPI(s) Healthy Aging 73000
241 KPI(s) ตัวชี้วัดสสจ.สุราษฎร์ธานี
252 KPI(s) KPI สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
262 KPI(s) clone
270 KPI(s) ยุทธศาสตร์พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
280 KPI(s) สสจ.สุโขทัย
291 KPI(s) DMS ดูได้นะ
301 KPI(s) clone เขต
311 KPI(s) Smart and change to pro
320 KPI(s) Phrae_Dash
331 KPI(s) ร้อยละ
341 KPI(s) จ.ระยอง
351 KPI(s) จำนวนกลุ่มเป้าหมายนอกหลักประกันสุขภาพที่รับบริการสุขภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด
361 KPI(s) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
371 KPI(s) test1
381 KPI(s) รพ.พระนั่งเกล้า
395 KPI(s) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
401 KPI(s) สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน