Kpi Dashboard

สร้าง KPI Dashboard

แสดง 61 ถึง 80 จาก 109 ผลลัพธ์
#Dashboard 
611 KPI(s) ร้อยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ
621 KPI(s) จำนวนนักศึกษาใหม่
631 KPI(s) จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
641 KPI(s) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
651 KPI(s) จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา
661 KPI(s) จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
671 KPI(s) ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาดำเนินงานสุขภาพจิต
681 KPI(s) วัยรุ่นและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการป้องกันการติดสารเสพติด
691 KPI(s) ผู้เสพ ผู้ติดยาและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังการจำหน่ายจากการบำบัดรักษาครบตามกำหนด (Early remission rate)
701 KPI(s) เครือข่ายมีการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชน
711 KPI(s) ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า
721 KPI(s) ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
731 KPI(s) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
741 KPI(s) จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
751 KPI(s) จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา
761 KPI(s) ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
771 KPI(s) จำนวนทุนอบรมระยะสั้น
781 KPI(s) ร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
791 KPI(s) ระดับความสำเร็จของการนำผลความร่วมมือระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
801 KPI(s) ร้อยละของสถานประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาหารที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP มีมาตรฐาน