Kpi Dashboard

สร้าง KPI Dashboard

แสดง 81 ถึง 100 จาก 103 ผลลัพธ์
#Dashboard 
811 KPI(s) จำนวนต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ได้รับการพัฒนา
821 KPI(s) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
831 KPI(s) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
841 KPI(s) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี
852 KPI(s) โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) สำหรับสถานพยาบาล
861 KPI(s) ee
870 KPI(s) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
882 KPI(s) KPI SATUN
891 KPI(s) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไป
900 KPI(s) มะเร็ง
911 KPI(s) อุบัติเหตุทางทะเล
920 KPI(s) test
9333 KPI(s) ตัวชี้วัดกรุงเทพมหานคร 2560
941 KPI(s) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
951 KPI(s) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
961 KPI(s) หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
970 KPI(s) ทดสอบ
980 KPI(s) 0
990 KPI(s) ทดสอบ
1000 KPI(s) ทดสอบ