เขตสุขภาพที่ 8

Note

เขตสุขภาพที่ 8 มีโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 10 แห่ง  ม๊โรงพยาบาลที่สามารถตั้งทีม  Refracture Prevention ได้ 1 ทีมคือ โรงพยาบาลอุดรธานี

Last Update2019-04-26 10:50:24
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4