เขตสุขภาพที่ 8

Note

เขตสุขภาพที่ 8 มีโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 10 แห่ง  ม๊โรงพยาบาลที่สามารถตั้งทีม  Refracture Prevention ได้ 1 ทีมคือ โรงพยาบาลอุดรธานี

Last Update2020-02-24 10:54:29
ภาพกิจกรรม
Attached Files
รายงาน Quick Win ไตรมาส 1
รายงาน Quick Win ไตรมาส 2
รายงาน Quick Win ไตรมาส 3
รายงาน Quick Win ไตรมาส 4