รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดรายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่069.1
Sort Order0
คำนิยาม

รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ (Age adjusted expenditure per capita) ของ แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ หมายถึง รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบ หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ มีค่าความต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้งสามระบบหลัก ใกล้เคียงกัน  เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมาจากภาษีเป็นหลัก จึงไม่ควรสนับสนุนแตกต่างกัน (อ้างอิง SAFE)

หน่วยตัวชี้วัดบาท
หน่วยของค่า Aบาท
นิยามของค่า Aค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ
หน่วยของค่า Bบาท
นิยามของค่า Bค่าเฉลี่ยรายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐทั้งสามระบบที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด((A-B)/B) x 100
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมายพิสัยความต่างลดลง จากปีก่อนหน้า
ประชากรกลุ่มเป้าหมายประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ:ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ค่าเป้าหมาย0.00
Max Value0.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก

- รายจ่ายสุขภาพของแต่ละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ข้อมูล ณ เดือน สค.  และประมาณการ 12 เดือน

- จำนวนประชากรของแต่ละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก และ  

  จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (อ้างอิงกลุ่มอายุของสำนักงานสถิติแห่งชาติ *)

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก 

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

พิสัยความต่างลดลงจากปีก่อนหน้า

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

พิสัยความต่างลดลงจากปีก่อนหน้า

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

พิสัยความต่างลดลงจากปีก่อนหน้า

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

 

 

พิสัยความต่างลดลงจากปีก่อนหน้า

 
วิธีการประเมินผล

ค่าเฉลี่ยสูงสุด - ค่าเฉลี่ยต่ำสุด เทียบกับปีที่ผ่านมา

เอกสารสนับสนุน

SAFE

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางกาญจนา ศิริโกมล                     ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประเมิน

                                                     ผลลัพธ์สุขภาพ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 084-4390152

   โทรสาร : 02-1439741                             E-mail : kanjana.s@nhso.go.th

2. นางวรรณา เอียดประพาล

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail : wanna.e@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางกาญจนา ศิริโกมล                     ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและประเมิน

                                                ผลลัพธ์สุขภาพ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน :                         โทรศัพท์มือถือ : 084-4390152

   โทรสาร : 02-1439741                             E-mail : kanjana.s@nhso.go.th

2. นางวรรณา เอียดประพาล

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :                        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :                                  E-mail : wanna.e@nhso.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>