ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับการแก้ไขและมีการบังคับใช้
Child KPI055.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ฉบับ ในจำนวน 5 ฉบับ
055.2 ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศ
080.1 ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา
080.2 ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่080
Sort Order0
คำนิยาม

กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ
     กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 5 เรื่อง คือ

 1. กฎหมายให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. กฎหมายให้บริการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 3. กฎหมายช่วยเหลือมารดาก่อนและหลังคลอด
 4. กฎหมายหลักประกันสุขภาพ
 5. กฎหมายการแพทย์ปฐมภูมิ

     กฎหมายที่ต้องออกอนุบัญญัติที่เร่งด่วน หมายถึง กฎหมายประกาศใช้แล้วและต้องออกอนุบัญญัติโดยด่วนประกอบด้วย

 1. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 3. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 4. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 5. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
 7. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

     กฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน หมายถึง ร่างกฎหมายที่ร่างแล้วเสร็จออกไปจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จำนวน 7 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....
 2. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
 3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำบัด พ.ศ. ....
 4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
 5. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....
 6. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....
 7. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

          กฎหมายที่ต้องควบคุมติดตาม หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอื่น

ที่ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ต้องออกอนุบัญญัติเร่งด่วนหรือกฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน

          การแก้ไข หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการแปลกฎหมายกรณีกฎหมายที่ออก
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนต้องมีการประกาศใช้เป็นกฎหมายลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีกฎหมายที่ต้องควบคุมติดตามให้สิ้นสุดกระบวนการเมื่อรัฐมนตรีลงนามส่งเรื่องไปสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

           การแปลกฎหมาย หมายถึง การแปลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 39 ฉบับที่ตามรายชื่อแนบท้าย Template

           การบังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขได้บัญญัติไว้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน

ในปีงบประมาณ 2560 จะบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญรวม 3 ประเด็น คือ

 1. คดีเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์
 2. การโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการสุขภาพ
 3. การจัดการกับขยะมูลฝอย

     ทั้งนี้ ตามรายชื่อกฎหมายแนบท้าย Template นี้  

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคะแนน
นิยามของค่า Aคะแนนกลุ่ม 1
หน่วยของค่า Bคะแนน
นิยามของค่า Bคะแนนกลุ่ม 2
หน่วยของค่า Cคะแนน
นิยามของค่า Cคะแนนกลุ่ม 3
หน่วยของค่า Dคะแนน
นิยามของค่า Dคะแนนกลุ่ม 4
หน่วยของค่า Eแห่ง
นิยามของค่า Eสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่บังคับใช้กฎหมายได้ครบองค์ประกอบ
หน่วยของค่า Fแห่ง
นิยามของค่า Fสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย50
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข 2. จำนวนการบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ค่าเป้าหมาย50.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและประเมินโดยกองกฎหมาย

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. รายงานการบังคับใช้กฎหมายโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเมินโดย

    กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

1. กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กรมต่าง ๆ ในราชการบริหารส่วนกลาง

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

4. เขตสุขภาพทุกเขต

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล1. ร้อยละของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขทำการประเมินไตรมาส 4 2. ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กระทรวงสาธารณสุขทำการประเมินไตรมาส 2 และ 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

-

-

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

1. ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

-

 

 

2. ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2561 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2562 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2563 โดยกำหนดกฎหมายที่จะบังคับใช้ตามนโยบายและวัดความสำเร็จเป็นร้อยละ

 
วิธีการประเมินผล

1. ระดับความสำเร็จของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา พิจารณาจากผลสำเร็จ   

    ในการแก้ไขกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบโดยกองกฎหมาย สำนักงาน

    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของ
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งประเทศ
ประเมินจากข้อมูลรายงานจากสำนักงาน 

    สาธารณสุขจังหวัดโดยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน

แผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในแต่ละปี

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสุดา  ทองผดุงโรจน์                     ผู้อำนวยการกองกฎหมาย         

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901438        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                     E-mail : legal@health.moph.go.th

2. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด                      นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                 E-mail : legal@health.moph.go.th

3.  นายณรงค์ศักดิ์  สงวนปรางค์             นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901437       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                      E-mail : legal@health.moph.go.th

4. นายกิตติ  พวงกนก                           นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร :02-5901434                      E-mail : legal@health.moph.go.th

5. นางสาวอัยยาชินตร์  ฤทธิ์เลื่อน            นิติกร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432        โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                     E-mail : legal@health.moph.go.th

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นายกิตติ  พวงกนก                        นิติกรชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                 E-mail : legal@health.moph.go.th

2. นางสาวอัยยาชินตร์  ฤทธิ์เลื่อน           นิติกร

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901432       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5901434                 E-mail : legal@health.moph.go.th

กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>