ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
Child KPI023.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป
023.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีขึ้นไป
023.3 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
023.4 ร้อยละของจำนวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2561
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่023
Sort Order0
คำนิยาม

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้

ระดับพื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN

G: GARBAGE

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วย

   การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์    

   มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

R: RESTROOM

4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก

E: ENERGY

5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

E: ENVIRONMENT

 

 

 

 

 

6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึก      ผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ

7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

N: NUTRITION

8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน

   สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับพื้นฐาน

9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน

   สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

10. จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

ระดับดี

 

11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

     (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD)

ระดับดีมาก

 

13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้

     ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

     โรงพยาบาลและชุมชน

14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด

     GREEN Community

 
หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย- ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก - โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงาน       ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ วิเคราะห์   แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานที่กรมอนามัยกำหนด)            และรายงานผ่านระบบ Health KPI เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน

3. ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และส่งรายงาน       รายเดือน ให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      ที่กรมอนามัยกำหนด) ผ่านระบบรายงาน 3 ระบบ เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนดังนี้

          1. ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย

          2. ระบบศูนย์ข้อมูล cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม

          3. ระบบ E-mail : gch.anamai@gmail.com

แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงไม่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tagsสตป.
ระยะเวลาการประเมินผลเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อมูล Baseline

ประเภท
สถาน พยาบาล

จำนวน (แห่ง)

โรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

การจัดการ
มูลฝอย
ติดเชื้อ (แห่ง)

ร้อยละ

การดำเนินกิจกรรม GREEN (แห่ง)

ร้อยละ

การดำเนินกิจกรรม GREEN

และ การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ (แห่ง)

ร้อยละ

รพศ.

28

28

100

17

60.7

17

60.7

รพท.

88

86

97.7

49

55.7

48

54.6

รพช.

780

720

92.3

288

36.9

275

35.3

รวม

896

834

93.1

354

39.5

340

37.9

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลโรงพยาบาล ดำเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

                 2. ข้อมูลไม่รวมการดำเนินงานของโรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 90

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 95

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 100

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 20

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

 

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน (Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับพื้นฐานขึ้นไป

ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 75

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 40

 

 

ปี 2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน

(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100

1. โรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์ฯระดับดีมาก

ร้อยละ 60

2. โรงพยาบาลต้นแบบ อย่างน้อยจังหวัดละ

1 แห่ง

 

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน และประเมิน

(Re-accreditation) โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ

ระดับดีมาก ร้อยละ 70

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 80

 

 
วิธีการประเมินผล

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล

3. แผ่นพับและโปสเตอร์การดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www. http://env.anamai.moph.go.th

เอกสารสนับสนุน

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล

3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้กำกับตัวชี้วัด

1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์               อธิบดีกรมอนามัย

    โทรศัพท์ที่ทำงาน :  0 2590 4049               โทรศัพท์มือถือ :          

   โทรสาร :                                   E-mail: drwachira99@gmail.com

 

2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ           ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 4254                โทรศัพท์มือถือ :   

    โทรสาร :                                  E-mail: siriwan.c@anamai.mail.go

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ

1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904261       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5904255                 E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th

2. นายประโชติ  กราบกราน                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904128       โทรศัพท์มือถือ :

    โทรสาร : 02-5904128                  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904253        โทรศัพท์มือถือ :

โทรสาร : 02-5904255                  E-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th

2. นางพรสุดา ศิริ                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904317        โทรศัพท์มือถือ :  

โทรสาร : 02-5904316                   E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางณีรนุช อาภาจรัส                      หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์    

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904316       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904316                  E-mail : a.neeranuch@gmail.com

2. นางพรสุดา ศิริ                             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904317       โทรศัพท์มือถือ : 

    โทรสาร : 02-5904316                 E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th

3. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน์                  นักวิชาการสาธาณสุขปฎิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904253       โทรศัพท์มือถือ : -

    โทรสาร : 02-5904255                  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>