อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2560
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่047
Sort Order0
คำนิยาม

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จำนวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น

เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2558 (25.2ต่อประชากรแสนคน)

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C220-C229)
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย24.9
ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์
ค่าเป้าหมาย24.90
Max Value24.90
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตให้สอดคล้องกับการวินิจฉัยมะเร็งตับรายใหม่ เพื่อแยกสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระจายไปตับ)

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตไม่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดไม่
ตัวชี้วัดสำคัญไม่
ตัวชี้วัด Area Baseไม่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

23.9

(2556)

ต่อประชากรแสนคน

23.6

 

 

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

24.9

น้อยกว่า 24.9

ปี 2561 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

23.5

ปี 2562 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

23

2563 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

23

ปี 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

-

-

22.7

 
วิธีการประเมินผล

วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ สนย. จากข้อมูลเบื้องต้นของทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารสนับสนุน

สถิติสาธารณสุข 2557

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                  รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                    E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์

2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ                     รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-3547025 ต่อ 1555 โทรศัพท์มือถือ :  081-5673823

    โทรสาร : 02-3547037                     E-mail : arkom70@hotmail.com

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357       โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                    E-mail : pattarawin@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                   รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906357        โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

    โทรสาร : 02-9659851                     E-mail : pattarawin@gmail.com

กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล                          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352        โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279                     E-mail : moeva_dms@yahoo.com

สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base
Areabase Kpi Regioncode
หมายเหตุ
Last Update2019-03-08 13:00:59
Download
ผลการดำเนินงาน >>