ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
Child KPI015.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
015.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)
015.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)
015.4 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit
015.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)
015.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)
สร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่015
Sort Order0
คำนิยาม

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล(admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง

(Stroke ;I60-I69)

3. การจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

การรักษาใน Stroke Unit: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
1. สถานที่เฉพาะไม่น้อยกว่า 4 เตียง
2. ทีมสหวิชาชีพ ที่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการให้ความรู้ที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ

ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำภายใน 60 นาที (door to needle time)
ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล (OPD/ER) 

ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม: ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

ระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่ได้รับการผ่าตัดนับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล และนับเฉพาะผู้ป่วยที่มาที่ ER เท่านั้น 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า A
นิยามของค่า A
หน่วยของค่า B
นิยามของค่า B
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด
Operator=
เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ค่าเป้าหมาย-
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพที่ 1-12

- ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แหล่งข้อมูล

- รายงาน ตก.2

- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

2561

3.43

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

-

-

-

-

3.84

22.28

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอเลือดสมองแตก (Hemorrhagic  Stroke ;I60-I62)

-

-

-

-

22.37

8.15

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

17.1

9.9

8.3

9.1

8.22

-

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time)

-

-

-

-

-

-

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

-

-

-

-

-

-

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

-

-

-

-

-

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:                                                  

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 35

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 40

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 40

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 50

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 60

 

 

 

 

ปี 2563:

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 45

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 60

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 60

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 70

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 70


 

 

 

 

 

 

 

ปี 2564:

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

-

น้อยกว่าร้อยละ 5

อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดลเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke ;I60-I62)

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

-

น้อยกว่าร้อยละ 25

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69)

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

-

น้อยกว่าร้อยละ 7

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 55

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 60

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 70

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time)

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 80

-

มากกว่าหรือเท่ากับ
 ร้อยละ 80

 

 

 

 

Small Success

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

- สื่อสารนโยบายด้านโรคหลอดเลือดสมอง

- เพิ่มจำนวนเครือข่ายวิชาการโรคหลอดเลือด สมอง สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

- จัดทำ Care map for hemorrhagic stroke

- จัดอบรม Stroke: Basic course

- จัดอบรม Stroke Advance course, Stroke Manager, Pitfall management of stroke

- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ในเครือข่ายวิชาการ เพื่อรับรอง คุณภาพ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Standard Stroke Center Certification, SSCC) และStroke Unit

- %SU≥35, %DTN ≥40, %DTOR≥50

- จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง รพ. ในเครือข่ายวิชาการฯ

- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ในเครือข่ายวิชาการฯ

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) < 25

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) < 5

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < 7

- ตรวจเยี่ยม/ประเมิน รพ. ในเครือข่ายวิชาการฯ

- %SU≥40, %DTN ≥50, %DTOR≥60

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) < 25

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) < 5

- ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) < 7

 

วิธีการประเมินผล

- รายงาน ตก.2

- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน

สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899        โทรศัพท์มือถือ : 081-843-4502 

   ต่อ 2408 

   โทรสาร : 02-354-7072                  E-mail : suchathanc@yahoo.com

2. นางจุฑาภรณ์  บุญธง

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899       โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480

    ต่อ 1138

    โทรสาร : 02-354-7072          E-mail : j.bunthong@gmail.com

3. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59      โทรสาร : 0 2965 9851        

    E-mail : supervision.dms@gmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59   โทรสาร : 0 2965 9851  

    E-mail : supervision.dms@gmail.com

3. นายปวิช อภิปาลกุล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

   โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5906352         โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499

    โทรสาร : 02-5918279         E-mail : eva634752@gmail.com

    สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นางจุฑาภรณ์  บุญธง

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-306-9899       โทรศัพท์มือถือ : 087-114-9480

    ต่อ 1138

    โทรสาร : 02-354-7072          E-mail : j.bunthong@gmail.com

2. กลุ่มงานนิเทศระบบการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2590 6358-59   โทรสาร : 0 2965 9851   

    E-mail : supervision.dms@gmail.com

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:21:12
Download
ผลการดำเนินงาน >>