อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดประเทศ
ตัวชี้วัดที่028
Sort Order0
คำนิยาม

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จำนวนป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 = I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้นในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 18,079 คน หรือ เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตราป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร

หน่วยตัวชี้วัดอัตราต่อแสนประชากร
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนประชากรที่ป่วยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25)
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนประชากรกลางปีในช่วงเวลาเดียวกัน
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100000
Operator<=
เกณฑ์เป้าหมาย26 ต่อแสนประชากร
ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนประชากรไทยตามทะเบียนราษฎร์
ค่าเป้าหมาย26.00
Max Value26.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

แหล่งข้อมูล

รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลไตรมาส 4
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

27.8

(2557)

ต่อประชากรแสนคน

28.6

26.55

26.44

20.92

(9 เดือน)

 
เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

26

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

25

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9เดือน

รอบ 12เดือน

-

-

-

24

วิธีการประเมินผล

วิเคราะห์จากฐานข้อมูลการตายของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จากข้อมูลเบื้องตนของทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย

เอกสารสนับสนุน

สถิติสาธารณสุข 2557

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี                   หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-591-9999       โทรศัพท์มือถือ :  081-348-4236

                            ต่อ 30920

    โทรสาร : 02-591-9972                  E-mail : KK_hm2000@yahoo.com

    สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                 รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6357       โทรศัพท์มือถือ :  081-935-7334

    โทรสาร : 02-965-9851                  E-mail : pattarawin@gmail.com

    กรมการแพทย์

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                 รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6357       โทรศัพท์มือถือ :  081-935-7334

    โทรสาร : 02-965-9851                  E-mail : pattarawin@gmail.com

    กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                 รองผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6357       โทรศัพท์มือถือ :  081-935-7334

    โทรสาร : 02-965-9851                  E-mail : pattarawin@gmail.com

    กรมการแพทย์

2. นายปวิช อภิปาลกุล                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-6347       โทรศัพท์มือถือ :  085-959-4499

    โทรสาร : 02-591-8279                   E-mail : eva634752@gmail.com

    สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ โทรศัพท์ : 02-590-6352

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-07-11 15:11:35
Download
ผลการดำเนินงาน >>