ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete Log

ชื่อตัวชี้วัดร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2562
ระดับตัวชี้วัดจังหวัด
ตัวชี้วัดที่005
Sort Order0
คำนิยาม

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3)

ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ

ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542   

ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า –2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูง      ตามเกณฑ์อายุ

สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต   กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D.  ถึง -1.5 S.D.  ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)

ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 )
ค่าเป้าหมาย68.00
Max Value100.00
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

แหล่งข้อมูล

ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงใช่
ตัวชี้วัดระดับเขตใช่
ตัวชี้วัดระดับจังหวัดใช่
ตัวชี้วัดสำคัญใช่
ตัวชี้วัด Area Baseใช่
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลวิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

เด็กอายุ 6-14 ปี        สูงดีสมส่วน

ร้อยละ

63.2

65.2

65.5

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม

ร้อยละ

5.6

5.0

4.7

เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน

ร้อยละ

11.1

11.1

11.8

เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย

ร้อยละ

5.9

5.1

5.7

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ    12 ปี* วัดผลที่ปี 2564

 

เซนติเมตร

 

-

-

ชาย = 148.6

หญิง =149.9

 

หมายเหตุ : ข้อมูลระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข

เกณฑ์การประเมินผล

ปี 2562:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

68

 

68

 

 

 

 

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

69

 

69

 

 

 

 

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

 

69

 

69

 

 

 

 

หมายเหตุ

              ค่าเป้าหมายรายเขตสุขภาพ ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

เขตสุขภาพ

ค่าเป้าหมายปี 2562

เขต 1 เชียงใหม่

65

เขต 2 พิษณุโลก

66

เขต 3 นครสวรรค์

66

เขต 4 สระบุรี

70

เขต 5 ราชบุรี

66

เขต 6 ชลบุรี

68

เขต 7 ขอนแก่น

71

เขต 8 อุดรธานี

69

เขต 9 นครราชสีมา

74

เขต 10 อุบลราชธานี

69

เขต 11 นครศรีธรรมราช

66

เขต 12 ยะลา

65

ภาพรวมประเทศ

68

วิธีการประเมินผล

1.จังหวัดมีการดำเนินงานดังนี้

   1.1 จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมี PM ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน

   1.2 จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) ในเด็กวัยเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และดำเนินการตามแผน

   1.3 จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหา
ทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย )

       - รณรงค์ดื่มนมจืด ปีละ 2 ครั้ง ในวันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก

- ผลักดันและพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการอย่างน้อย จังหวัดละ 3-5 โรงเรียน

       - พัฒนาศักยภาพ Smart Kids Coacher ระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี   สมส่วนและจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย)

       - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก นม ไข่ ที่เป็นรูปธรรม

       - ผลักดันให้มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากสถานศึกษาสู่สถานบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทุกระดับ

    1.4 ติดตาม ควบคุม กำกับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดใน Template   ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น ดังนี้

        ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.        

                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค.

        ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.

                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ.

    1.5 รวบรวม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขตตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่

        - จำนวนโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ

        - จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ Smart Kids Coacher

        - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก

        - รายงานจำนวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ จากสถานศึกษาสู่สถานบริการสาธารณสุข

2. ศูนย์อนามัยมีการดำเนินงานดังนี้

      2.1 รายงานงานผลการดำเนินงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส

      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายในระบบรายงาน HDC

เอกสารสนับสนุน

1.ชุดความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม (NuPETHS)

E-book  : http://nutrition.anamai.moph.go.th/download/NuPETHS/index.html

PDF  :http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/files/NuPETHS3.pdf

2.แผ่นพับส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่อ้วน ผอม เตี้ย

3.แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและคลินิก DPAC

4.คู่มือนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)

5.แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน

6.หนังสืออยากผอม...มาลองทำดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สำหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส

7.หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง

8.หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

1.แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904329            โทรศัพท์มือถือ :  -

โทรสาร : 02-5904339                       E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th

2. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง                   นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904334            โทรศัพท์มือถือ :  -

โทรสาร : 02-5904339                       E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

02-5904336

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

1.นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์              นักโภชนาการปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904334           โทรศัพท์มือถือ :  -

โทรสาร : 02-5904339                     E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

2.นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จารุกิตติ์          นักโภชนาการปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5904336            โทรศัพท์มือถือ :  -

โทรสาร : 02-5904339                        E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base-
Areabase Kpi Regioncode-
หมายเหตุ
Last Update2019-11-18 02:07:02
Download
ผลการดำเนินงาน >>