ตัวชี้วัดที่ 094: ร้อยละงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบดำเนินการต่อปี เขตฯ 05

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 0.25 >= 0.50 >= 1.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 0.25)Q3 (>= 0.50)Q4 (>= 1.00)FilesLast update
ราชบุรี---
กาญจนบุรี---
สุพรรณบุรี---
นครปฐม---
สมุทรสาคร---
สมุทรสงคราม---
เพชรบุรี---
ประจวบคีรีขันธ์---
 00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = งบประมาณดำเนินการที่เกี่ยวกับการวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

B = งบประมาณดำเนินการทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (บาท)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by จิรภฎา

log