ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus เขตฯ 08

Map

ร้อยละ

48.91

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 08

ร้อยละ 48.91

จำนวนที่ผ่าน

4 57.14%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 42.86%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
บึงกาฬ580.0062.5062.502022-10-03 11:48:02
หนองบัวลำภู460.0066.6766.672022-10-03 11:39:32
อุดรธานี11230.0047.8347.832022-10-03 11:39:43
เลย2150.0013.3313.332022-08-09 14:12:07
หนองคาย490.0044.4444.442022-10-03 11:39:56
สกลนคร11180.0061.1161.112022-10-03 11:40:30
นครพนม8130.0061.5461.542022-10-03 11:40:36
 4592  48.91      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-10-03 11:48:10
Update: กรุงเทพมหานคร

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-10-03 11:48:02
Update: บึงกาฬ

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-10-03 11:47:52
Update: นราธิวาส

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-10-03 11:47:45
Update: ยะลา

by ภาวิณี ทุมเกษร

2022-10-03 11:47:38
Update: ปัตตานี

by ภาวิณี ทุมเกษร

log