ตัวชี้วัดที่ 020.2: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก Plus เขตฯ 05

Map

ร้อยละ

8.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 05

ร้อยละ 8.7

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

8 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ราชบุรี01275.000.000.002022-08-20 00:06:16
กาญจนบุรี41675.0025.0025.002022-09-20 00:06:15
สุพรรณบุรี01060.000.000.002022-08-20 00:06:17
นครปฐม01070.000.000.002022-08-20 00:06:17
สมุทรสาคร02100.000.000.002022-08-10 00:06:16
สมุทรสงคราม0366.670.000.002022-08-10 00:06:16
เพชรบุรี2850.0025.0025.002022-08-10 00:06:16
ประจวบคีรีขันธ์0887.500.000.002022-08-10 00:06:17
 669  8.70      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2022-09-27 00:06:14
Update: กำแพงเพชร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-27 00:06:06
Update: ปราจีนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-25 00:06:14
Update: พิจิตร

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-21 00:06:14
Update: พิษณุโลก

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

2022-09-20 00:06:15
Update: กาญจนบุรี

by นางจันท์จิรา สวารักษ์

log